Passagerarelista.

Från Stockholm med Tjelvar 2 Oktober, hrr Malmros, Stenmark Malm, Andersson, Hellqvist, Herlitz, fra Poignant. — Med Klintehamn löjtnant Strussentelt, hr Ållander, fru Janson, fröknarna Herlitz, Vislund, Peters.

Från Kalmar med Visby 2 Oktober hr Möllerström, fröknarna Åkerman, Witt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Oktober 1884
N:r 80.

Mjölkproducenter.

Härmed få undertecknade tillkännagifva, att vi från och med 15 instundande November gemensamt öppna mejeriaffärer med kontor och bufvadmejeri på Rosendals gård i Follingbo socken och filialer för uppköp af mjölk på alla delar af Gotland, der sådana stå os8 till buds, och då vi beslutat att först och främst garantera leverantörerna ett visst högt pris per kanna mjölk och tillika utdela en stor del af vinsten till dem utan att de genom teckning af något som helst aktiekapital behölva ri skera att förlora sina penningar, så boppas vi blifva hedrade med uppdrag om filialers inrättande och öfvertagande.
Vidare upplysningar lemnas å kontoret.
Rosendal i September 1884.
O. W. Ålander,
Rosendal.
J. N, Wiman,
Henriksdal.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Oktober 1884
N:r 80.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 2 Oktober, jakten Maria, Selin, Ystad, Mjöl.
Till Slite: 25 September, koffen Concordia, Hejdenberg, Veile, barlast; 27 September, jakten Matilda, Bergedahl, Örnsköldsvik, barlast; I Oktober, ångfartyget Jeanie, Webster, Stockholm, utan last.

Utgångna:
Från Visby: 1 Oktober, skonerten Lars, Hultman, Lybeck, trävaror; 3 Oktober, briggen Svante, Stenberg, Katthammarsvik, barlast.
Från Ljugarn: 27 September, skonerten Nordstjernan, Österberg, utrikes Östersjöort, trävaror.
Från Slite: 27 September, koffen Concordia, Hejdenberg, Uleåborg, släckt kalk; 1 Oktober,
jakten Matilda, Bergedabl, släckt och osläckt kalk.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Oktober 1884
N:r 80.

Från södra Gotland.

En utmärkt väderlek
för skördens af- och inbergning har här innevarande höst varit rådande, så att landtmannen rea fått sitt arbetes lön i godt tillstånd inbergadt i »sino lado», Potatisen är väl ännu ej upptagen, men dermed fortgår dock nu som bäst; röta förefinnes på åtskilliga ställen, dock så vidt jag vet af lindrig beskaffenhet. Beträffande råg- och kornskörden kan sägas, att den utfallit öfver förväntan bra och lemnat ungefärligen medelmåttig afkastning, kornet kanhända något mera.
När detta skrifves (26 Sept), råder härstädes verklig brist på regn, så att hvetessådden så kunnat till någon del företagas, ja, man kan ej ens få tillreda och bearbeta jorden som sig bör till följd af den hårda torkan, ty regn har här di kommit sedan sista Aug. och icke ens då allestädes. Om jag ej blifvit illa underrättad, så lära åtskilliga ???rnenere) fått till fullo afsluta sin rågsådd af brist på våtväder.
En för landtmannen ovälkommen gäst har på flerfaldiga ställen infunnit sig och i högsta grad härjat på rågbrodden nämligen

sädesmasken
Man kan mångenstädes se, huru den ena tegen i åkern är utmärkt vacker och frodig och den andra af masken så pre att det tyckes som den aldrig varit besådd. I det hela taget är ett välgörande och uppsvalkande regn af högsta nöden, om man skall hoppas något i ett kommande år.
Enligt hvad jag från tillförlitligt båll hört uppgifvas har

Slipstenshandeln
denna sommar ej lemnat något lysande resultat, helst på eftersommaren, då denna artikel varit trögsåld på de flesta ställen. Vid det Hallströmska stenhuggeriet i trakten af Hoburg har ej någon lifaktighet på senare tiden varit rådande, hvarken med brytning eller utskeppning.
Den för en tid sedan inrättade

Postsparbanken
har ej från allmänhetens sida varit gynnad af något lifligt intresse, åtminstone här på söder, hvartill orsaken kan sökas i det flitiga begagnandet, af pastoratssparbankerna, som efterhand vinna allt mera förtroende, särskildt från den arbetande klassens sida. Ett exempel ha vi härpå i Vamlingbo pastorats sparbank, hvars insättningar nu] på ett par år vuxit till ett ansenligt kapital till följd af flitiga insättningar. *)

Rik växtlighet.
På en egendom i södra trakten af Gotland, erhöllos efter 3/4 tunnas utsäde 14 tunnor godt och vigtigt hvete, alltså nära !9:de kornet, och detta ehuru jorden ej var af särdeles god beskaffenhet.

Hög ålder.
I Sundre församling fiunes en gumma Anna Kajsa, så är hennes vanliga namn som uppnått den sällsynta åldern af nära 93 år. Hon lär dock ännu ba både kropps- och jälsförmögenheter i behåll och kan, säges de ännu sjelf skura sitt golf, så väl som någon. Hennes bostad är numera i socknens fottigstuga, der hon af kommunen erhåller sin försörjning.
En annan gammal person, fastän ej så mycket till åren, finnes ätven i denna socken och sitter vid sitt arbete träget och allvarsamt.
Personen i tråga är en skrädderiarbetare, nu 80 år gammal, men frisk och sund, med undantag af fortkomstledamöterna, som en liten tid nekat att göra siu tjenst, hvarför han måste betjena sig af kryckor, Understundom, då han sitter vid sitt arbete, kan han för de unga berätta många löjliga äfventyr, sjunga lustiga visor m. m, Vid ett lillfälle, då jag kom i samspråk med honom, berättade han, huru år 1808, då »ryssen var på landä>, ryske general Bodisko inkommit i hans föräldrars bostad, som var i Alfva, och då tagit vår hjelte, den 4-årige pilten på sitt knä samt lemnat honom sitt värjgehäng att leka med, och då, utbrast gubben, må man tro, att jag var lycklig som fick en så vacker leksak.
Vid det i ett föregående bref omtalade

Hoburgsrefvet
har återigen fångats en myckenhet strömming tlll stor glädje för alla fiskbehöfvande familjer, och har äfven, fastän till mindre antal, strömming fångats på dref-fiske både på östra och vestra kusten; dock torde ännu ej alla fått sina vinterbehof tillfredsstälda.
Vid en hafsvik söder om Burgsvik har under några års förlopp uppehållit sig en hel mängd

Säl (kut),
som i hundratal synas simma i och omkring viken. När vackert väder och solsken är rådande, bruka de i massa krafla sig upp på större stenar, der de tumla om hvarandra uuder ett flåsande och vrålande, som kan höras på långt afstånd. Att de ej äro så oskyldiga, som mängen tror, kan visas af följande: En person, som med ett skott dödligt sårat en säl, skulle, då han trodde honom vara död, draga honom i land, vadande i vattnet. Men när vår skytt skulle gripa gynnaren, reser denne sig plötsligt i vattnet mot honom och hade säkerligen anfallit personen i fråga, så vida han ej tagit till benen det fortaste han kunde åt land. Ja, han gick till och med så långt, att han ville förtölja jägaren, som dock fick försprång, så atthan lyckades undkomma.
Sudergute.

*) Det är fråga, om detta förhållande är så glädjande. Snarare torde man ega skäl att anse, det de många små och svårskötta Sparbankerna nu etter postsparbank ons tillkomst kunna försvinna, så mycket heldre som en del poronja dem icke fyller sin uppgift på bästa sätt.
Gotl. Allehanda.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Oktober 1884
N:r 80.

Från Gotland

hafva under innevarande års åtta första månader utvandrat till främmande verldsdel 253 personer.
Under denna tid hafva från hela riket utvandrat 16,840 personer mot 42,705 under samma tidsperiod år 1882 och 24,850 under motsvarande tidrymd år 1883.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Oktober 1884
N:r 80.

En fältkarta

öfver en del af Gotland skall anskaffas, och på militärbefälhafvarens framställning har härför beviljats ett belopp af fem hundra kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Oktober 1884
N:r 80.

Dödsfall Lars Hägg

Tillkännagifves att f. husbonden Lars Hägg, efter några månaders lindrig sjukdom, stilla och fridfullt afsomnade vid Petes i Hablingbo den 1 Oktober 1884 kl. 9 e.m. ien ålder af 90 år, 7 mån, och 15 dagar; sörjd och ssknad af barn, barnbarn och barnbarns barn.
Hablingbo och Petes den 2 Okt. 1884.
Carl Hägg.
Sv. Ps.-b. 484:3—5 v.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Oktober 1884
N:r 80.

Auktion Kyrkeby i Etelhem.

Sedan hemmansegaren Reichold Larsson, Kyrkeby i Etelhem, försålt sin fasta egendom, låter han genom offentlig auktion, som förrättas vid Kyrkeby fredagen den 10:de innevarande Oktober månad från klockan tio f. m., till den högstbjudande försälja större delen af sitt lösörebo, bestående af kreatur: tre hästar, ett par oxar, tre kor, upgboskap och får; alla till upplåtna fastigheten 15/64 mtl Kyrkeby hörande åkerbruksoch körredskap samt smedjeverktyg; diverse möbler, sängkläder och linne m.m.
Åt godkände köpare lemnas betalningsanstånd till 1:a Oktober nästa år, hvaremot andra skola betala kontant eller vid anfordran.
Stånga den 2 Oktober 1884.
M. E. SVALLINGSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Oktober 1884
N:r 80.