Såsom misstänkt för barnamord

har pigan Maria Olivia Ingerman i Hemse häktats och införpassats till länsfängelset. Barnet skulle hor i hemlighet hafva födt och derefter lagt det samma i sin kista, der det, enligt hvad liköppningen lär gifva vid Handen, skulle hafva aflidit genom qväfning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 April 1878
N:r 29

Visby skeppsrederiaktiebolag,

som ett år eller två legat isjältåget, andades i torsdags sin sista suck. Det är en ganska kort historia om huruledes bortemot 200 tusen kronor på 5 år seglat i qvaf. Bolagets ställning var 31 Dec. 1877, efter hvad revisionsberiättelsen upplyste, sådan, att skulderna med 195 tusen kro nor öfverstego tillgångarne. Under sådana omständigheter återstod ingenting annat än bolagets upplösning, hvarom stämmans beslut var enhälligt. Aktieegarne återfå 13 kronor på aktien, som ursprungligen gälde 100 kronor och som aldrig lemnat någon räntevinst. Styrelsen erhöll uppdrag att hos rådhusrätten söka årsstämning å bolagets borgenärer, hvarefter torde vara att vänta en ytterligare utdelning af 2 kro nor på aktien.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Mars 1878
N:r 26

Hangvars kommun

har på hos poststyrelsen gjord framställning fått landtbrefbäringen å linien Hangvar—Kappelshamn utsträckt från en till två gånger i veckan, räknadt från och med April. Turerna på denna linie varda följande:
onsdagar och lördagar.
från Hangvar kl. 8 f. m.
inträffar i Kappelshamn kl. 10 f. m.
från Kappelshamn kl. 10 ½ f. m.
åter i Hangvar kl. 12 ½ f. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Mars 1878
N:r 26

Redovisning

fver gåfvor till Gotlands Fornvänners Bygnadsfond.
Transp. 2,031 : 18

Från Gotlands Gille i Stockholm:
Frithiof Alfvegren 5 kr., Fredr. Nordin 5 kr., Albert Herlitz 10 kr., Gust. Cremér 5 kr., —e— 1 kr., —a— 2 kr., A. V. 2 kr., C.J. C—n 1 kr., L. Olde 2 kr., G. Bergman 3 kr., Rudolf Österberg 50 kr. 86:—
Från Akebäck gen. kyrkovärden J. Hellgren Hägdarfve 3:—
Transport 2,120: 18
(Insamlingen fortgår.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Mars 1878
N:r 26

Offentilg frivillig auktion.

På anmodan af hemmansegaren Nils Jacobsson, Stora Kyrkebys i Hejnum, försäljes å offentilg frivillig auktion derstädes, lördagen 13 nästkommande April från kl. 10f. m., dels större delen af lösöreboet, dels fastigheten 43:dels mantal Stora Kyrkebys, och bestå lösörena af koppar, tenn, jern- och blecksaker, glas, porslin, linne och sängkläder, hvarjehanda Niger såsom bord, stolar, speglar, sängställen, skänkskåp, hvaribland ett bättre af alm, hvarjehanda träkärl, säidesbingar, smedjeredskap, åker- och körredskap, såsom en resvagn på liggfjedrar i godt stånd, arbetsvagnar, slädar, en kälkrack, skogskilkar, selar, vänd- och spetsplogar, foderhäckar, jernharfvar, mullfösor, ett tröskverk i godt stånd, en vindmaskin med risslar; kreatur, bestående af hästar, oxar, kor och ungnöt. ett ungföl af god race m. m.
Omkring kl. 2 e. m. nutbjudes fastigheten 1/3 1/2 :dels mantal kronoskatte Stora Kyrkebys.
emmansdelen är väl bebygd, så väl med mansom ladugårdsbygnader, och belägen intill allmän väg helt nära sockenkyrkan, 2 1/4 mil från Visby och 11 mil från Slitehamn, och lyda derunder omkr. 40 tunnland god bördig åker, vidlyftig bördig slåttermark, godaibeten och skog utöfver husbehof. Af köpeskillingen kan få öfvertagas omkr. 6000 kronor stående lån, intecknadt i f. hemmanet, och kan med undantag af 500 kronor, som betalas en månad efter auktionsdagen, återstående köpeskillingsbeloppet få emot nöjaktig säkerhet innestå och terminsvis efter reel köpares beqvämlighet erläggas.
Om antagligt köpeanbud erhålles, kan egendomen få tillträdas nästkommande April månad, och meddelas närmare underrättelser vid auktionstillfället.
För lösa egendomen erhålla säkre godkände köpare anstånd med betalningen till 1:sta nästkommande Oktober.
Hejnum 28 Mars 1878.
BERNH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Mars 1878
N:r 26

I anseende till hemmanets öfverlåtande

åt arfvingarne, låter hemmansegaren Johan Söderberg Söjvide i Eskelhem, genom offentlig auktion derstädes, lördagen 6 nästkommande April från kl. 10 f. m., till den högstbjudande försälja sitt lösörebo, såsom koppar, jern och träsaker, glas och porslin, borddukar, servietter, lakan, handdukar, bättre och sämre fjäderfylda sängkläder, sängticken, betsade och oljemålade möbler: bord, stolar, sängställen, soffor, skänkar, speglar, goda kör- och Åkerbruksredskap: 1 liggfjädervagn, for- och arbetsvagnar, kälkar; vänd- och spetsplogar, klös- och forn pr Dervan mullfösor, kornvält, vrång- och foderhäckar; kreatur: hästar, oxar, kor, 1 qviga, 2 tjurar, får, 1 ungsvin; selar, yxar, pickor, spadar, jernspett, sigdar, lior, 1 väfstol, mål- mjöl- och drickskärl, bunnar och tunnor, ett parti goda kokärter och potatis, m. m., m. m. — Endast af mig godkände inropare lemnas betalningsanstånd till den 1 nästk. September. Stenkumla 27 Mars 1878.
Efter anmodan,
N. P. SAHLSTÉN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Mars 1878
N:r 26

Auktion vid Bräntings i Rute.

Lördagen 6 instundande April från 10 f. m. låter hälftenbrukaren Oskar Gezelius vid Bräntings i Rute i anseende till afflyttning från stället medelst offentlig auktion till den högstbjudande försälja större delen af sina inventarier, såsom flere arbetsvagnar, kälkar, sejar, vänd- och spetsplogar, klös- och jernpinnharfvar, kornvält, foderhäckar, sigdar, lior, pickor, spadar, hackor, oxok och kättingar, en ringklocka af malm, mans- och qvinsgångkläder, 2 par goda dragoxar, ett drägtigt sto, 2 st. goda draghästar, ett års gammalt föl m. m.
vid samma tillfälle försäljas ett parti råg samt rågmjöl för att afhemtas på anvist ställe. För kände och godkände inropare lemnas anstånd med betalningen till 1:ste nästk. Sept. 1878.
Hägur i Burge 27 Mars 1878.
Efter anmodan,
J. G. LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Mars 1878
N:r 26

Dödsfall Åke Georg Ludvig

Att Gud den allsmäktige efter sitt allvisa råd i dag på morgonen behagat hädankalla vår lilla älskade son Åke Georg Ludvig, efter en lefnad af 2 månader och 22 dag., djupt sörjd och saknad af oss samt syskon, varder härmed deltagande slägt och vänner tillkännagifvet.
Sv. Ps. nr 845, 1 v.
Göteborg, 21 Mars 1878.
Olina och J. G. Belfrage.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Mars 1878
N:r 26

FÖDD.

En Sons lyckliga födelse 27 Mars 1878.
Maria Stenström, Johan Stenström.
född Söhrling.

En Sons födelse i dag ha vi glädjen tillkännagifva.
Burgsvik 28 Mars 1878.
Evelina Jacobsson. J. T. Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Mars 1878
N:r 26

Varsamhet

vid inköp af klöfverfrö tillråder på det lifligaste en landtman, som till oss skrifver:
Jag anser mig böra på det lifligaste varna hrr landtbrukare att icke köpa något klöfverfrö, der säljaren ej är i tillfälle att visa, att fröet blifvit undersökt vid kontrollanstalt samt derifrån förklarats fritt från klöfversnärja; ty från Jörgen Jensen i Köpenhamn reqvirerade jag i höstas gen. en firma i Visby ett parti1:ma klöfverfrö ; fröet kom hit och lät jag undersöka detsamma vid frökontrollstationen i Halmstad och ehuru fröet var grobart intill 85 proc., var det likväl icke alls tjenligt till utsäde, emedan det innehöll på 1 skålp. frö 102 st. frön af klöfversnärjan. — Jag -är troligen icke den enda på Gotland som erhållit detta frö, och derför vill jag varna för att ej blindt tro på hvad som säges. — Ofvansagde parti klöfverfrö, är, såsom varande otjenligt till utsäde, af mig återlemnadt till säljarens ombud.
«Hallands läns frökontroll-station.
Analys ur 103 å rödklöfverfrö:
vigt pr 1000 st. frön: . gram 1,755
Rent grobart (= kulturvärde) proc. 85,0 93,4
frö icke grobart 8,4:
främmande beståndsdelar 6,6 /100
Antal frö af klöfversnärjan pr 1 skålp. 102 st.
Nydala, 25 Dec. 1877.

Aug. Lyttkens.»
Professor Nabbe, Tysklands förnämsta frökontrollant, anser att klöfverfrö, hvaruti frö af detta ogräs förekommer till ett antal öfverstigande 15 på skålpundet, är fullkomligt odugligt till utsäde. Hurudan en fröqvantitet då måste vara, der såsom i det omnämda profvet klöfversnärjans frön uppgår till omkring 100 på skålpundet, kan lätt inses.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 Mars 1878
N:r 25