Varsamhet

vid inköp af klöfverfrö tillråder på det lifligaste en landtman, som till oss skrifver:
Jag anser mig böra på det lifligaste varna hrr landtbrukare att icke köpa något klöfverfrö, der säljaren ej är i tillfälle att visa, att fröet blifvit undersökt vid kontrollanstalt samt derifrån förklarats fritt från klöfversnärja; ty från Jörgen Jensen i Köpenhamn reqvirerade jag i höstas gen. en firma i Visby ett parti1:ma klöfverfrö ; fröet kom hit och lät jag undersöka detsamma vid frökontrollstationen i Halmstad och ehuru fröet var grobart intill 85 proc., var det likväl icke alls tjenligt till utsäde, emedan det innehöll på 1 skålp. frö 102 st. frön af klöfversnärjan. — Jag -är troligen icke den enda på Gotland som erhållit detta frö, och derför vill jag varna för att ej blindt tro på hvad som säges. — Ofvansagde parti klöfverfrö, är, såsom varande otjenligt till utsäde, af mig återlemnadt till säljarens ombud.
«Hallands läns frökontroll-station.
Analys ur 103 å rödklöfverfrö:
vigt pr 1000 st. frön: . gram 1,755
Rent grobart (= kulturvärde) proc. 85,0 93,4
frö icke grobart 8,4:
främmande beståndsdelar 6,6 /100
Antal frö af klöfversnärjan pr 1 skålp. 102 st.
Nydala, 25 Dec. 1877.

Aug. Lyttkens.»
Professor Nabbe, Tysklands förnämsta frökontrollant, anser att klöfverfrö, hvaruti frö af detta ogräs förekommer till ett antal öfverstigande 15 på skålpundet, är fullkomligt odugligt till utsäde. Hurudan en fröqvantitet då måste vara, der såsom i det omnämda profvet klöfversnärjans frön uppgår till omkring 100 på skålpundet, kan lätt inses.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 Mars 1878
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *