Till folkskoleinspektör

i Visby stift under 5 år från början af detta år är nuvarande inspektören läroverksadjunkten Oskar Rosman utsedd.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Februari 1877
N:r 2

Dödsfall Katarina Kristina Olivia Johansson

Att Gud efter sitt allvisa råd från detta jordelifvet behagat hädankalla Lärarinnan Katarina Kristina Olivia Johansson på Rosarfve i Wall Fredagen 29 Dec. 1876 kl. 4 e. m., i en ålder af 26 år, 9 mån. och 28 dagar; djupt sörjd och begråten af syster och en äldrig moder samt många vänner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Sv. Ps. or 47: 9, 10, 11 v:na.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Februari 1877
N:r 2

Musikinstrument för Gotlands nationalbeväring.

På hemställan af militärbefälhafvaren på Gotland har k m:t till inköp för Gotlands nationalbevärings musikkår af nödiga musikintrument, anvisat ett belopp af 1,200 kr., under vilkor att instrumenten anskaffas med normalstämgaffelns tonhöjd, på sätt musikaliska akademiens cirkulär af 10 November 1875 närmare angifver.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Februari 1877
N:r 1

I Gotlands länsfängelse

hafva under loppet af år 1876 förvarats 99 fångar, deraf 82 män och 17 qvinnor, 31 Dec. 1876 qvarsitta 10 män och 4 qvinnor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Februari 1877
N:r 1

Från sjön.

Den vid Nexö strandade briggen ”Harald Hildetand” är försåld å auktion; för inventarierna betaltes 2,351 kr., för skrofvet 1,607 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Februari 1877
N:r 1

Försvarsfrågan.

Det ”öfvergångsförslag”, med hvars utarbetande generalstaben någon tid varit sysselsatt, lär nu vara färdigt och under tryckning. Enligt hvad det i militära kretsar berättas, afser öfvergångsförslaget för de första två åren endast ordnandet af utskrifningsväsendet och intendenturen samt ökandet af beväringens öfningstid från 30 till 62 dagar, allt emot afskrifning af en tiondedel utaf grundskatterna. Derjemte torde till nästa Riksdag varda framlagda förslag dels till lag för anskaffande af hästar åt hären under krigstid dels till ordnande af arméns pensionering, båda ämnen af största vigt för ett godt försvar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Februari 1877
N:r 1

Breflåda.

Bland till redaktionen i söndags med posten från Gotlands landsbygd anlända bref befanns äfven ett till oss adressetadt tomt kuvert, hvilket någonstädes uppskurits och brefvet uttagits. Kuvertet har stämpeln Burgsvik 29 (?) Dec. 1876, Afsändaren torde hjelpa oss att komma till rätta med saken samt insända ett nytt bref. Upplysningsvis får nämnas, att ett, äfvenledes i Burgsvik afstämpladt, och med samma post befordradt bref från Öja ordentligt kom oss till handa.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Februari 1877
N:r 1