Försvarsfrågan.

Det ”öfvergångsförslag”, med hvars utarbetande generalstaben någon tid varit sysselsatt, lär nu vara färdigt och under tryckning. Enligt hvad det i militära kretsar berättas, afser öfvergångsförslaget för de första två åren endast ordnandet af utskrifningsväsendet och intendenturen samt ökandet af beväringens öfningstid från 30 till 62 dagar, allt emot afskrifning af en tiondedel utaf grundskatterna. Derjemte torde till nästa Riksdag varda framlagda förslag dels till lag för anskaffande af hästar åt hären under krigstid dels till ordnande af arméns pensionering, båda ämnen af största vigt för ett godt försvar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Februari 1877
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *