Visby spritvaru-aktie-bolag

höll den 25 d:s fortsatt bolagsstämma, dervid frågan om sättet att använda bolagets vinstmedel, 3,843 kv. 22 öre för de tre månaderna okt.—dec. 1873, förekom till öf verläggning och afgörande. Enligt bolagsordningen skulle denna vinst, sedan bolaget inhemtat stadsfullmäktiges yttrande, genom beslut vid bolagsstämma, anslås till allmänt nyttiga ändamål inom samhället. Stadsfullmäktiges förslag innehöll, att till Hushållssällskapets disposition skulle ställas dels 2,500 kr. för en mindre slöjdskolas inrättande härstädes, dels 843 kr. 22 öre, att, sedan denna sistnämnda summa genom upplupen ränta vuxit till 1,000 kr., räntan deraf årligen skulle användas till belöningar åt skicklige lärjungar inom slöjdskolan, samt att 500 kr. skulle lemnas åt härvarande Stadsbibliotek till förökande af dess grundfond. Vid stämman väcktes följande dels skriftliga dels muntliga förslag: 1) att hela vinstsumman skulle anslås till nytt altare och lämpliga dekorationer i koret af domkyrkan, eller, alternativt, till Gotlands fornsal; 2) att hela summan skulle lemnas till Stadsbiblioteket; 3) att 2,500 kr. lemnas till en slöjdskola, 500 kr. till Stadsbiblioteket och 843 kr. till Fornsalen; samt 4) att 2,000 kr. lemnas till en slöjdskola samt att återstoden, 1,343 kr., skulle delas lika mellan Stadsbiblioteket och Fornsalen. Efter lång diskussion blef slutligen Stadsfullmäktiges ofvanstående förslag genom votering antaget.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1875
N:r 16.

Vinterpostföringen.

Efter en tålamodet starkt pröfvande väntan hade man i onsdags morgse ändtligen nöjet se ”Polhem” anlägga vid Skeppsbron. Det var också sannerligen icke för tidigt, postkommunikationen med fastlandet sålunda blef återställd, och vi vilja i det längsta hoppas, att inga ”outredda naturkrafter” må lägga sig i vägen för ”Polhems” ordentliga och punktliga befordran af post, passagerare och gods. Ty skulle ”Polhem” följa ”Sofias” bedröfliga exempel, så se vi icke någon annan möjlighet tör Gotland att under den återstående delen af vintern få åtminstone posten befordrad till och från fastlandet, än att återgå till det bekanta gamla sättet, eller att använda mindre båtar, bemannade med erfarne, rådige och pligttrogne män.
Medan vi äro inne på det sorgliga kapitlet om postgången, kunna vi ej underlåta att delgifva våra läsare följande utdrag ur ett bref från en af Oskarshamns mest ansedda affärsmän, dateradt d. 8 febr.:
”Beträffande Oskarshamns—Nässjö jernvägen är densamma helt nyligen för allmän trafik öppnad, och erfordras rörlig materiel, som icke kunnat hitfås under vintern, men som är bestäld och hitväntas tidigt instundande vår.
Att bolaget gjort konkurs eller att sådant ens varit ifråga är en ren dikt. — Här (i Oskarshamn) väntar man deremot ett godt resultat af denna bana, då allt kommer i sin rätta ordning. Ännu har ”Sofia” ingen resa gått härifrån utan gods, och hoppas man att detta skall öka sig mer och mer, då, genom den nuvarande lättare kommunikationen, köpmännen ha anledning beordra stora partier”.
Detta bref vederlägger fullständigt här offentligt utspridda rykten beträffande Oskarshamnsbanan, och kastar också ett ganska tydligt ljus öfver de enskilda intressen, som kunnat framkalla ett sådant förfarande, hvarför vi anse öfverflödigt att till vidare bemötande upptaga ifrågavarande, i alla delar sanningslösa historier.
Polhem afgick tidigt torsdagsmorgon till Öland, hvarifrån fartyget, som der hemtat post, anlände hit i går på morgonen.
Slutligen kunna vi tillägga, att Polhem under sin senaste resa lär undersökt isförhållandena utanför Vestervik, men icke ens funnit möjlighet att inkomma till Horn, allt i följd af hopad drifis hvilket företräde har väl, under sådana omständigheter, Vestervikslinien framför Oskarshamn?

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1875
N:r 16.

Telegraf-förbindelsen med fastlandet.

Sedan kungl. telegrafstyrelsen i sammanhang med sitt underdåniga förslag till 1875 års telegrafanläggningar, hos kongl. maj:t anmält en at Handelsföreningen i Visby till styrelsen gjord framställning om åvägabringande af en undervattenstelegrafförbindelse mellan Gotland och fasta landet i stället för den äldre kabeln mellan Visby och Vestervik, hvilken till följd af derå uppkomna bristfälligheter blifvit otjenbar och kasserats, har kongl. maj:t i skritvelse till styrelsen af den 22 sistl. januari funnit godt i nåder förklara, att åtminstone för närvarande skilt icke äro för handen att vidtaga någon åtgärd för åvägabringande af berörda nya kabelförbindelse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1875
N:r 16.

Stiftsnyhet.

Domkapitlet har under den 25 d:s på begäran, beviljat kyrkoherden i Lärbro, Carl Sik, tjenstledighet från den l:ste till och med den 14:de Mars, likväl med skyldighet att under tiden tjenstgöra i Follingbo pastorat.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1875
N:r 16.

Skeppsförluster

under sistlidne december månad: Enligt officiel berättelse från Bureau Veritas hafva under nyssnämda månad 316 segelfartyg, deraf 7 svenska och 2 af obekant nationalitet, förolyckats.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1875
N:r 16.

Legala Nyheter.

Kansli anslag: om hvad som åligger Olof Pettersson Simunde i Bahra och Johan Stenbom Binge i Dalhem, att fullgöra inom 3 veckor efter den 24 dennes vid laga äfventyr; —om hvad som åligger A. Steffens vid Karls i Tingstäde att fullgöra inom 6 veckor från den 23 dennes vid vite af 15 kronor.
Utslag att lösas å Landskansliet, af pigan Maria Norberg i Östergarn samt af landtbrukaren Fredr. Wickman vid Fardume.
Gratifikationer: från Invalidhusfonden att lyftas å Landtränteriet härstädes af sergeantin L. Nilsson med 50 kronor och af soldaten H. Räck med 18 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1875
N:r 16.

Kongl. maj:t

har, uppå derom af hr landshöfdingen m. m. grefve R. Horn gjord framställning, behagat i nåder förordna landssekreteraren Johan Hambraeus, att, i landshöfdingens ställe, innevarande år förrätta mönstringarna med beväringsmanskapet inom detta län.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1875
N:r 16.

Hjert och Tector

fingo i onsdags förra v. å Nyköpings cellfängelse sin första dom för de brott de begått efter sitt senaste frigfvande från Långholmen. Med ogillande af åklagarens ansvarspåstående för försök till rån, pröfvade Oppunda häradsrätt de båda anklagade skyldige till bestraffning: för mord enligt 14 kap. 1 och 46 §§ i strafflagen *), samt för under olika tider och på flera ställen begångna inbrottsstölder till det straff, som i 20 kap. stadgas för 3:dje resan stöld förenad med inbrott, hvarjemte de förpligtades att gälda de målsegare och vittnen, som fordrat ersättning.
Derefter ransakaes och dömdes de inför Oppunda häradsrätt för den inbrottsstöld, som de begått vid Tjugesta i Skyllinge socken. Men som vederbörande äskat ransakning med Hjert för inbrottsstöld i Stockholms län och med båda för enahanda brott inom Kalmar län och på Gotland, förordnade häradsrätten att handlingarne skulle öfversändas till kon:s befhde, på det att Hjert och Tector må komma under åtal för sina å nämda orter begågna brott samt för alla sina brottsliga handlingar slutligen dömas af den rätt, inför hvilken den sista ransakningen kommer att försiggå.

*) Lifsstraff eller lifstidsfängelse samt — förlust af medborgerligt förtroende!
(D. N.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1875
N:r 16.