Visby spritvaru-aktie-bolag

höll den 25 d:s fortsatt bolagsstämma, dervid frågan om sättet att använda bolagets vinstmedel, 3,843 kv. 22 öre för de tre månaderna okt.—dec. 1873, förekom till öf verläggning och afgörande. Enligt bolagsordningen skulle denna vinst, sedan bolaget inhemtat stadsfullmäktiges yttrande, genom beslut vid bolagsstämma, anslås till allmänt nyttiga ändamål inom samhället. Stadsfullmäktiges förslag innehöll, att till Hushållssällskapets disposition skulle ställas dels 2,500 kr. för en mindre slöjdskolas inrättande härstädes, dels 843 kr. 22 öre, att, sedan denna sistnämnda summa genom upplupen ränta vuxit till 1,000 kr., räntan deraf årligen skulle användas till belöningar åt skicklige lärjungar inom slöjdskolan, samt att 500 kr. skulle lemnas åt härvarande Stadsbibliotek till förökande af dess grundfond. Vid stämman väcktes följande dels skriftliga dels muntliga förslag: 1) att hela vinstsumman skulle anslås till nytt altare och lämpliga dekorationer i koret af domkyrkan, eller, alternativt, till Gotlands fornsal; 2) att hela summan skulle lemnas till Stadsbiblioteket; 3) att 2,500 kr. lemnas till en slöjdskola, 500 kr. till Stadsbiblioteket och 843 kr. till Fornsalen; samt 4) att 2,000 kr. lemnas till en slöjdskola samt att återstoden, 1,343 kr., skulle delas lika mellan Stadsbiblioteket och Fornsalen. Efter lång diskussion blef slutligen Stadsfullmäktiges ofvanstående förslag genom votering antaget.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1875
N:r 16.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *