Vinterpostföringen.

Efter en tålamodet starkt pröfvande väntan hade man i onsdags morgse ändtligen nöjet se ”Polhem” anlägga vid Skeppsbron. Det var också sannerligen icke för tidigt, postkommunikationen med fastlandet sålunda blef återställd, och vi vilja i det längsta hoppas, att inga ”outredda naturkrafter” må lägga sig i vägen för ”Polhems” ordentliga och punktliga befordran af post, passagerare och gods. Ty skulle ”Polhem” följa ”Sofias” bedröfliga exempel, så se vi icke någon annan möjlighet tör Gotland att under den återstående delen af vintern få åtminstone posten befordrad till och från fastlandet, än att återgå till det bekanta gamla sättet, eller att använda mindre båtar, bemannade med erfarne, rådige och pligttrogne män.
Medan vi äro inne på det sorgliga kapitlet om postgången, kunna vi ej underlåta att delgifva våra läsare följande utdrag ur ett bref från en af Oskarshamns mest ansedda affärsmän, dateradt d. 8 febr.:
”Beträffande Oskarshamns—Nässjö jernvägen är densamma helt nyligen för allmän trafik öppnad, och erfordras rörlig materiel, som icke kunnat hitfås under vintern, men som är bestäld och hitväntas tidigt instundande vår.
Att bolaget gjort konkurs eller att sådant ens varit ifråga är en ren dikt. — Här (i Oskarshamn) väntar man deremot ett godt resultat af denna bana, då allt kommer i sin rätta ordning. Ännu har ”Sofia” ingen resa gått härifrån utan gods, och hoppas man att detta skall öka sig mer och mer, då, genom den nuvarande lättare kommunikationen, köpmännen ha anledning beordra stora partier”.
Detta bref vederlägger fullständigt här offentligt utspridda rykten beträffande Oskarshamnsbanan, och kastar också ett ganska tydligt ljus öfver de enskilda intressen, som kunnat framkalla ett sådant förfarande, hvarför vi anse öfverflödigt att till vidare bemötande upptaga ifrågavarande, i alla delar sanningslösa historier.
Polhem afgick tidigt torsdagsmorgon till Öland, hvarifrån fartyget, som der hemtat post, anlände hit i går på morgonen.
Slutligen kunna vi tillägga, att Polhem under sin senaste resa lär undersökt isförhållandena utanför Vestervik, men icke ens funnit möjlighet att inkomma till Horn, allt i följd af hopad drifis hvilket företräde har väl, under sådana omständigheter, Vestervikslinien framför Oskarshamn?

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1875
N:r 16.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *