Telegraf-förbindelsen med fastlandet.

Sedan kungl. telegrafstyrelsen i sammanhang med sitt underdåniga förslag till 1875 års telegrafanläggningar, hos kongl. maj:t anmält en at Handelsföreningen i Visby till styrelsen gjord framställning om åvägabringande af en undervattenstelegrafförbindelse mellan Gotland och fasta landet i stället för den äldre kabeln mellan Visby och Vestervik, hvilken till följd af derå uppkomna bristfälligheter blifvit otjenbar och kasserats, har kongl. maj:t i skritvelse till styrelsen af den 22 sistl. januari funnit godt i nåder förklara, att åtminstone för närvarande skilt icke äro för handen att vidtaga någon åtgärd för åvägabringande af berörda nya kabelförbindelse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1875
N:r 16.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *