Hjert och Tector

fingo i onsdags förra v. å Nyköpings cellfängelse sin första dom för de brott de begått efter sitt senaste frigfvande från Långholmen. Med ogillande af åklagarens ansvarspåstående för försök till rån, pröfvade Oppunda häradsrätt de båda anklagade skyldige till bestraffning: för mord enligt 14 kap. 1 och 46 §§ i strafflagen *), samt för under olika tider och på flera ställen begångna inbrottsstölder till det straff, som i 20 kap. stadgas för 3:dje resan stöld förenad med inbrott, hvarjemte de förpligtades att gälda de målsegare och vittnen, som fordrat ersättning.
Derefter ransakaes och dömdes de inför Oppunda häradsrätt för den inbrottsstöld, som de begått vid Tjugesta i Skyllinge socken. Men som vederbörande äskat ransakning med Hjert för inbrottsstöld i Stockholms län och med båda för enahanda brott inom Kalmar län och på Gotland, förordnade häradsrätten att handlingarne skulle öfversändas till kon:s befhde, på det att Hjert och Tector må komma under åtal för sina å nämda orter begågna brott samt för alla sina brottsliga handlingar slutligen dömas af den rätt, inför hvilken den sista ransakningen kommer att försiggå.

*) Lifsstraff eller lifstidsfängelse samt — förlust af medborgerligt förtroende!
(D. N.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1875
N:r 16.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *