Gotlandsbåtarnas turer och befal.

Ångfartygsaktiebolaget Gotlands styrelse har vid sammanträde under gårdagen fattat en hel del beslut af allmännare intresse.
Under 1913 kommer ångf. »Visby» att hållas upplagdt hela året samt »Klintehamn» att uppläggas under tiden 1 juni-1 oktober. »Hansa» behålles i fart till 1 maj, då »Thjelvar» påbörjar sin seglation och öfvertager »Hansas» turer. Ångaren »Vineta» kommer, i enlighet med de mellan ångbåtsbolaget och Nynäsbolaget gällande kontrakt, att 1 juni insättas å Nynästradern med samma turer, som »Hansa» hittills uppehållit under somrarna. Om annat ej påkallas af behofvet, tages »Vineta» ur trafiken 1 oktober. De västra landthamnarna komma under hösten att trafikeras af »Klintehamn», men under våren och sommaren af »Gotland», som kommer att göra två olika resor i veckan till Klinte. Under sommaren kommer Norrköpingstraden att uppehållas af »Polhem» och »Gotland» med hvardera en veckotur samt Kalmartraden af »Thjelvar» med 3 turer och »Gotland» med 1 tur i veckan. En nyhet på denna linie blir att i Kalmar erhålles anslutning till Sveabolagets samtliga turer ifrån och till Lübeck. »Gute» kommer att som vanligt uppehålla förbindelsen med de östra hamnarna.
»Vineta» kommer under sommaren 1913 att föras af kapten Bernh. Sandström, som utörvat kontroll öfver båtens byggande vid verkstaden. Vid seglationens slut återtager kapt. Sandström, på egen begäran, befälet å »Hansa». Vikariatet å »Hansa» kommer att uppehållas af kapt. Melcher Smitterberg, som hittills fört ångf. »Visby».
Till förste styrman på »Thjelvar» efter styrman Aug. Bachér, som, enligt hvad vi förut meddelat, befordrats till förste styrman ä »Vineta», har styrman A. Rubarth å, »Gotland» utsetts, hvarjämte styrman K. G. Westberg befordrats från »Klintehamn» till »Gotland». Förste styrmannen å »Visby» Ch. Sandström kommer att tjänstgöra såsom förste styrman å »Klintehamn» samt tillika under sommaren bestrida 2:a styrmansplatsen å »Vineta».
Till restauratris å »Vineta» har utsetts fru Olivia Stenberg, hittills å »Gotland», och till restauratris å »Hansa», hvars nuvarande innehafvare af platsen, fröken Hulda Loberg, afsagt sig densamma, har frkn Anna Adolfsson å »Thjelvar» transporterats.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 februari 1913
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *