Genom exekutiv auktion,

vilken förrättas här å landskansliet tisdagen den 18 instundande februari, klockan 12 på dagen, blomma att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till den högstbjudande ovillkorligen försäljas följande lantbrukaren Johan Pettersson tillhöriga fastigheter, nämligen 9/2560 mantal litt. D. b. b. c. Stora Mörrby samt 1/160 mantal litt. A b. b. b. och 3/800 mantal litt. C. b. a. o. Lilla Mörrby, ävensom lägenheten Hörntomten. N:o 1 om 1,68 ar, avsöndrad från 1/64 mantal Lilla Mörrby, allt i Lokrume socken.
Av fastigheterna är 1/160 mantal Lilla Mörrby belägen vid landsvägen genom Lokrume, 1/2 nymil från Lokrume kyrka och lika långt från Martebo järnvägsstation, 8/800 mantal Lilla Mörrby omkring 400 meter norr om den förra fastigheten, 9/2560 mantal Stora Mörrby omkring 1200 meter från denna sistnämnda och lägenheten Hörntomten omedelbart intill 1/160 mantal Lilla Mörrby.
Å fastigheten 1/160 mantal Lilla Mörrby äro uppförda följande åbyggnader:
1:o) manbyggnad av trä på stenfot under papptak, inredd till 2 rum och kök samt med vind. Under hela huset finnes källare;
2:o) ladugårdsbyggnad av dels sten, dels trä under spåntak, inredd, ena hälften till stall med cementerat golv och den andra till lada med höloft;
3:o) avträdeshus, tillbyggt ladugårdshuset, av trä under spåntak.
Byggnaderna äro nyuppförda och i synnerligen gott stånd.
Den till fastigheterna hörande jord utgöres vid Yieo mantal Lilla Mörrby och å lägenheten Hörntomten av åker, svartmylla på botten, samt omfattar, å den förra fastigheten en areal af 1,8660 nektar eller 3 tunnland 11,4 kappland och å lägenheten omkring 1,1 kappland. De övriga fastigheterna innehålla, 8/800 mantal Lilla Mörrby 1,77io hektar eller 3 tunnland 18,8 kappland” illsådd myrjord och 8/2860 mantal Stora Mörrby 1,9840 hektar eller 4 tunnland 0,8 kappland oodlad myrjord.
Angående dessa fastigheter, som av vederbörande utmätningsman saluvärderats, 4/16o mantal Lilla Mörrby till 3,800 kronor, 3/800 mantal Lilla Mörrby till 550 kronor, 9/2560 mantal Stora Mörrby till 400 kronor och lägenheten Hörntomten till 10 kronor, kunna närmare upplysningar här erhållas; och ega de, vilka hava fordra, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, att vid densamma sin rätt bevaka, varförutom de, vilka på grund af skriftlig handling ega nyttjanderätt till egendomen eller rätt till servitut eller till avkomst eller annan förmån av egendomen, böra, där ej rättigheten är intecknad eller skall oansett försäljningen ega bestånd, före auktionen hit ingiva i huvudskrift eller bestyrkt avskrift den handling, därå rättigheten grundas.
Wisby å landskansliet den 10 januari 1913. Landshövdingeämbetet
Oscar Melin.
N. Th. D. Westman.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 februari 1913
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *