Från sjön.

Under den sydliga snöstormen i fredags strandade och sjönk i Kämpingebukten omkring 400 metar från kusten Verksbäck hemmahörande ångarenKattegatt, lastad med råg. Besättningens är obekant. Då kustbeflolkningen i lördags ock ombord på ångaren fans ingen lefvande ombord.

Norska valfångstsällskapet örnens transportfartyg, skeppat Pisagua har enligt ingånget telegram strandat vid Syd-Shetland. Fartyget var lastadt med kol, proviant och andra förnödenheterörnens flytande kokerier och fångseartyg. Det beef för endast några få månader sedan inköpt från Tyskland. Pisagua var ,Norges största segelfartyg, bygdt 1892 samt mätande 2,505 nettoreg.-ton.

Lotsångarna Vega och Gäfge jämte fyrskeppet Västra Banken lyckades på torsdagseftermiddagen genom den svåra isen taga sig in till Öresgrund. Vaga, af- gick därefter söderut för att biträda Pyrskeppet Grundkallen, som till följd af den sydliga stormen ej kunnat lämna, stationen. Bog.seradt af lotsångaren Vega, passerade sagda fyrskepp i lördags middag Svartklubben på väg till Öregrund.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 februari 1913
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *