Från landsbygden. Sanda.

SANDA, 3 febr.
Den länge bebådade järnvägsstämman gick i lördags af stapeln.
Någon dag förlidet år hade koncessionssökarne till järnvägsföretaget Klintehamn-Hablingbo hos respektive kommuner, som beröras af Klintehamn-Romajärnvägen, begärt teckning af aktier i den nya järnvägen. De flesta kommuner sade ja, men Sanda tredskades, fastän med mycket liten öfvervikt. Så hoppades interimstyrelsen på ”bättre lycka nästa gång”, och begärde för den skull genom kommiss. Svallingson ny stämma. Detta konvenerade ej stämmans ordförande, f. d. fanjunkare Hafström, som vägrade stämmas utlysande en gång. Så kom sedan en ny anhållan men med samma resultat, fastän nu flere samhällsmedlemmar fylkat sig kring kommissarie S.
Men nu var måttet rågadt. De negligerade sökandena härvände sig till landshöfdingeämbetet och stämmoordföranden fick sig nu vid 50 kronors vite förelagdt, att hålla stämma för ärendets förnvade handläggning. Men o ve! Nu blef nederlaget för järnvägsentusiasterna ganska stort. 155 nej mot 117 ja. Om man härvid betänker, att jarösterna skulle haft två tredjedelar mot nej-rösterna för att vinna, så motiveras ju uttrycket nederlaget mer än väl. Per kapita stälde sig rösterna med 42 mot och 20 för.
Rättvisligen må här antecknas, att kommissarien Svallingson höll ett sakligt och hofsamt föredrag för det äslade anslagets beviljande, men det hjälpte som sagdt ej.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 februari 1913
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *