Visby stiftstidning

kommer icke att under innevarande år utgifvas, i anseende till det ringa antal prenumeranter, som hittills anmält sig, hvarigenom prenumerationsinkomsten icke på långt när skulle komma att betäcka enstrycknings kostnaden. Till ersättning bärför komma stiftsunderrättelserna att i första band införas i Gotlands Allehandas textafdelning, enligt i dagarne mellan redaktionen och konsistorienotarien träffad öfverenskommelse. Härvid är att märka, att dessa meddelanden intagas i tidningen allt efter som de inkomma till konsistorienotariens expedition hvarigenom de alltid kunna blifva af färskare innehåll, än det Stiftstidningen kunde erbjuda.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Januari 1877
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *