Från landsbygden. Sanda.

SANDA, 20 jan. 1913.
Sjuk- och Begrafnigskassan A. V. i Sanda, höll sitt första kvartalsmöte för året i förening mad en enkel kaffefest Knutsdag i folkskolan härstädes. Kl. 6 e. m. samlades bortåt 150 personer, hvaraf flertalet bostad af företningsmedlemmar, i dan rikt upplysta skolsalen. Mötet öppnades med bön och pasalmsång samt föredrag af ordföranden, kyrkoherden på platsen, som sakrikt och manande utlade betydelsen såväl för samhället som för den enskilde af det bekanta bibelordet:
»Frukta Gud och håll hans bud, ty det hörer alla människor till», hvarefter han öfvergick i sitt tal till redogörelse för det sistförlidna årets verksamhet och föredragande af revisionsberättelsen. Sedan så ansvarsfrihet beviljats, företogos de sedvanliga valen, hvilka utföllo sålunda, att till styrelseledamöter omvaldes K. Nystedt och J. Kristiansson och till sjukbesökare valdes K. Pettersson, Ganne, Axel Ahlberg, Bjästals, och. Arvid Gustafsson, Jufves. Revisorer blefvo K. Andersson, Petarfve och L. Johansson, Bjästafs.
Följde så några timmars angenämt samkväm, hvarvid godt kaffe med dito bröd intogs och en del vackra sånger utfördes a. f en i hast hopkommen sångkör under ledning af en föreningsmedlem. Aftonen förflöt hällara och glädje och det för alla, gammal som ung, uppfriskande mötet fick sin afslutning medels en varm tillönskan af ordföranden att frid och hälsa måtte under det nyss hemta året följa alla de församlade samt en kort bön och till sist sjöngs unisont och kraftigt sv. ps. 3: 7.
Af den nyss nämda revisionsberättelsen framgår, att inkomsterna under år 1912 belöpt sig till kr. 358: 60, att
djukhjälp utbetalts 249 kr. åt 13 personer och i begrafflingshjälp 50 kr. samt i förvaltningskostnad 20 kr. Under året hafva 16 nya medlemmar ingått i kassan, medan 8 medlemmar lämnat densamma, mest genom utflyttning till andra orter. Vid innevarande års början utgjorde medlemsantalet 108; under aftonens lopp anmälde sig dessutom 12 nya medlemmar. Kassans behållning utgör f. n. v. 594 kr. 5 öre, däraf reservfonden 111 kr. 88 öre. Kassan har således haft i det stora, hela i framgång under sin snart 6-åriga tillvaro och önskas för framtiden allt godt af föreningsmiedlemniian från början.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 januari 1913
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *