Fisket i Gotlands län 1912.

Fiskeritillsyningsmannen i Gotlands län, lotslöjtnanten K. P. Kullandar, meddelar i nu afgifven kortfattad berättelse rörande fisket i länet under 1912, att detta år, i stort sedt, varit ett godt år, något som framgår af följande siffreuppgifter, af hvilka de först stående afse 1912 och de därnäst inom parentes följande hänföra sig till 1911 års fiske: strömming 331,820 valar (286,348), torsk 107,080 kg. (120,510), flundra 38,345 tjog (37-045), lax 1,874 kg. (2,147) ål 14,004 kg. (11,327), fjällfisk 18,692 kg (22,790).
Medeltalssiffrorna af 10-årsperioden 1903-1912 fångster utgöra för respektive fisksorter i ofvan nämd ordning: 230,608 valar, 134,180 kg, 34,140 tjog, 2,035 kg, 11,240 kg. och 25,996 kg.
Häraf synes, att strömmingsflundra- och ålfisket gifvit mera än under 1911 och afsevärdt mera än medeltalet för senaste tioårsperioden, medan siffrorna för torsk, lax och fjällfisk ligga under motsvarande siffror för 1911 och för tioårsperioden.
Oaktadt detta sistnämda förhållande torde — heter det vidare i berättelsen — inga farhågor för fiskets tillbakagång behöfva hysas i fråga om annat än fjällfisken, hvaraf afkastningen under 1912 icke blott är mindre än medelralet för tioårsperioden utan till och med den minsta, som något af dessa tio år uppvisat. Åtgärder till att söka förebygga vidare minskning härutinnan torde erfordras, och vissa förslag härom äro redan föremål för k. befhds pröfning, under det att fiskeritillsyningsmannen under loppet af detta år torde bli i tillfälle att afgif va ytterligare förslag i saken.
Emellertid synes intresset för fiske och anskaffande af fullgod och tidsenlig materiel fortfarande vara i stigande. Antalet fiskare på Gotland under 1912 beräknas till 1,373 mot 1,347 under 1911. Antalet motorbåtar var vid årets slut 19 mot 11 vid dess början. De vid förra berättelsens afgifvande sökta fiskerilånen å respektive 500, 1,700 och 2,000 kr. i och för anskaffande af motorbåtar m. m. ha under det gångna året beviljats, och vid dess slut hade ytterligare två lån å resp. 1,150 och 500 kr. sökts för liknande ändamål.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 januari 1913
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *