Gotlands missionsförenings

halfårsmöte i missionskyrkan vid Bredgatan tog i lördags kl. 11 f. m. sin början med hälsningstal af pred. K. Nordfeldt. föredrag höllos sedan af preidrikanterna Slitberg, Olsson och Brunn. Därefter följde enskildt föreningssammanträde hvarvid sex nya medlemmar vunno inträde i föreningen. I fortsättningen beslöts oan åtskilliga anordningar i missionskyrkan samt antogs för den närmaste tiden pred. O. Nilsson. Klockan sex inleddes den sedvanliga bygnadsfesten med föredrag af pred. Siltberg. Högtidstalat hölls af skollärare Bohlin, hvarjämte förekommo kortare anföranden af flera talare, kör- och solosång, etc.
I går förmiddag kl. 9 fortsattes förhandlingarna, hvarvid ett kort inledningsföredrag hölls af pred. Nordfeldt, följdt af föredrag af pred. O. Nilsson, m. fl. Kl. 3 höll skollärare Bohlin ett ungdomsföredrag med ledning Olympisika spelens festligheter. Vidare hade kören en sångstund. Efter en paus afslöts festen med korta tal af pred. Södergren, Bergström, Brunn och till sist Olsson. För att vara vintermötet var det mycket talrikt besökt.
I Norra missionshuset hölls igår altan. ett välbesökt ungdomsmöte, hvarvid förekom tal, sång och musik.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 januari 1913
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *