Klintehamn.

En enkel, igen treflig fast till förmån för lappska missionen, eller närmare bestämdt för Fridsbergs barn- och ålderdomshem Jämtland, hade af missionsvännerna härstädes, på initiativ af fru Vendela Jakobsson., anordnats i gamla lutherska missionshuset i onsdagsafton kl. 6. Här au kortresummé af programmet.
Efter an koral hälsades de närvarande välkomna af predikanten på platsen, hr E. Siltberg, som därvid läste Day. 96 ps. samt lämnade en kort redogörelse för Verksamheten på Fridsherg. Efter afajungandet af en sång höll så pred. O. Nilsson från Skåne ett lärorikt och godt föredrag öfver Mark.
hvarefter följde kaftedrickning. Sedan denna materiella del af festen undangjorts, läste hr M. P. Nilsson från. Väte ett poem, hvarefter yred. Sistberg afslöt festan med att uppläsa pastor M. Sandells, föreståndaren på Fridsberg, älsklingspsalm, Ps. 23, och nedkallade därefter Herrens välsignelse, hvarefter sjöngs ps. 500:3. Sång och musik, till flöjt och orgel exekverades af ett par musikvänner från Väte.
Inkomsten af festen belöpte sig till omkring 84 kronor, däri dock inberäknade missionsföreningens sparbössa-medel under året, hvilka utgjorde 26 kronor. Festen nr så talrikt besökt att lokalen var till trängsel fyld, men god ordning loch stillhet rådde under tiden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 januari 1913
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *