Från sjön.

Ryska östasiatiska kodnpaniets ångare »Eatonia» har brinnande ötfvergifvita af sin besättning i Röda hafvet Trettioen man upptogs ombord på en engelsk ångare, men om de öfriga elfva man af besättningen vet man intet Kaptenen har drunknat.

Svenska ångaren Hafsten från Uddevalla har vid 7-tiden i söndags morse utanför Krautsand sammanstött med tyska ångaren Fritz Th. Stinnes. Den senare var på utgående från Hamburg och Halten kom ut ur Kielkanalen med last af sten från Sverige. Vid samman tätningen fick Halten en svår läcka och började genast vattenfyllas, hvarför den måste sättas på land för att ej sjunka. Den tyska ångaren måste med intryckt står återvända till Hamburg. Såväl från Cuxhaven som från Hamburg ha bogserångare utgått för att assistera.

Tvänne Hälsingborgsågare Goosebridge och Niord förankrade i lördags middags på Hälsingborgs redd. De båda ångarna hade för resan från London användt ejmindre än 8 dygn. En tredje Hälsingborgsångare Ellen afgick från Burntisland redan 9 dennes med Hälsingborg som destinationsort, men har ännu icke framkommit. Att uttala sig om dess öde vågar man emellertid ännu icke.

Enligt från Kirkwall på Orkneyöarna ingånget telegram har svenska skonerten »Thyra» blifvit fullständigt vrak efter grundstötningen i torsdags. Fartyget var försäkradt i Öresund för 16,000 kr. och äges af skeppsredaran Anders Svensson i Halmstad.

Sista ångaren för seglationen lämnade Härnösands distrikt i fredags afton. Det var Svenska Lloyds ångare Hispania, som afgick från Frånö. Att sjöfarten varit öppen så långt in i januari lär aldrig förut ha hängt.

I onsdags afton vid 8-tiden strandade norska ångaren »Mineral» på Valagrundet utanför Landskrona. Anledningen till strandningen uppgifves vara, att man ombord misstagit sig på fyrarna. »Mineral» befann sig på resa från Narvik till Stettin med last af fältspat. Ångaren står hårdt på grundat och har ådragit sig bottenskador och sprungit läck. Switzerångare assisterar.

Ångaren »Brattingsborg» från Köhanhavn råkade i onsdags vid ingående till Halmstads hamn, där fartyget skulle intagit omkring 1,000 ton gatsten till Buenos Aires, grundstöta vid södra sidan af inseglingsrännan, men lyckades sedermera komma flott. Vid företagen dykarbesiktning har det befunnits, att fyra plåtar voro skadade i bottnen, hvarför ångaren afgått till Köbenhavn för undergående af reparation.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 januari 1913
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *