Nytt millionföretag på Gotland.

Med uteslutande svenskt kapital, uppgående till ca 800,000 tusen kronor, har i dagarna bildats, aktiebolaget Lina myr, som skall ha till uppgift att här på Gotland uppföra en större fabrik för tillverkning af i första hand torfbriketter efter ett af bolaget förvärfvadt engelskt patent, hvarom hittills föga offentliggjorts, men som enligt förljudande iskalle i sista hand gå ut på tillverkning af ett nytt slag af kostgödning, hvarvid de gotländska torfmossarnas utomordentligt rika tillgång på kväfvehaltiga ämnen ju borde komma väl till pass. Aled hänsyn härtill är det väl ock, som det nya bolaget, hvari bl. a.. vårt sändebud i London gref ve H. Wrangel är hufvudintreissent, genom förmedling af löjtnanten i flottans reserv C. G:son Lagercrantz å bolagets vägnar och
häradshöfding V. S. Engström. härstädes såsom ombud för säljarns förvärfvat 850 tunnland af Lina myr Hörsne (en af de djupaste på Gotland) för ett pris af i medeltal 65 kr. för tunnland.
Här skall den nya fabriken uppföras, och efter hvad löjtnant Lagercrantz meddelat en platskollega, skall själfva fabriksanläggningen, som drar en kostnad af inemot 750,000 kr., få sin plats 1 km, från Hörsne kyrka. Från fabriken kommer ett stickspår att dragas till Slitebanan mellan Simunde och Duna anhaltstationer. Arbetsstyrkan vid fabriken beräknades af löjtnant Lgarcrantz, hvilken kommer att bli bolagets verkställande direktör, till omkring 60 man, fördelade på tre skilt, och arbetet r.ed fabriken kommer att börja redan i mars eller april.
Fabrikens egentliga uppgift torde, såsom vi redan förut antydt, blifva tillverkning af konstgödning, och för frågan huruvida vår import af stenkol möjligen skall kunna framdeles något minskas, torde den alltså blifva fullkomligt betydelselös. Att uttala förhoppning om att fabriken skall »kunna göra Gotland oberoende af stenkolen», torde därför kunna omedelbart förpassas till de fromma önskningarnas dimhöljda område.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *