Atlingbo skola bör vara kvar.

Domkapitlet avstyrker i yttrande till skolöverstyrelsen över av folkskolinspektören uppgjord organisationsplan för Stenkumla storkommuns skoldistrikt förslaget att skolan i Atlingbo nedlägges.
Domkapitlet säger sig kunna helt ansluta sig till folkskolinspektörens principuttalanden, att »ett så radikalt ingrepp i en bygds förhållanden som indragning av en skola» finge ske »först efter noggrann prövning, och givetvis icke äga rum utan starka skäl» samt att de omständigheter som härvid i första hand måste tagas i beaktande synas vara »de pedagogiska, sociala och ekonomiska faktorerna».
Barnantalet i det föreslagna skolområdet, omfattande Valls, Hogräns och Atlingbo församlingar, synes bortsett från det läsår som nu stundar — motivera inrättande i skolområdet av fem läraravdelningar, därav två för klasserna 1-2 och tre för klasserna 3-7. I skolområdet finnes förutsättning för en lärareåvdelning för kl. 7, kompletterad med barn från angränsande skolområde. Enligt förslaget skall särskild läraravdelning för klass 7 icke inrättas i skolområdet Vall—Hogrän—Atlingbo, men däremot i angränsande skolområdet Stenkumla — Träkumla, ???tat förutsättningarna ifråga om barnantalet är mindre än i det förra skolområdet. Om särskild läraravdelning för klass 7 inrättas inom Vall—Hogrän, skulle även Atlingbo skola behöva tagas i anspråk. Från social synpunkt sett måste enligt domkapitlets mening de av Atlingbo församlingsbor framförda synpunkterna anses innebära starka skäl för användandet av Atlingbo skola. Förläggandet av en folkskolläraravdelning till Atlingbo skola skulle också medföra, att förändring icke bleve erforderlig beträffande kantorstjänsten i Atlingbo.

Även Halls skola bör vara kvar.
Ett liknande problem har förelagts domkapitlet genom organisationsplanen för Lärbro storkommuns skoldistrikt, där förslag föreligger om indragning av nuvarande småskolan i Halls församling. I denna fråga har framställningar inkommit från lantbrukare Arvid Gardell i Hall, dels från ordföranden i planeringskommitten för Hall, distriktslantmätare Hans E. Lundström, och dels slutligen i dagarna från 59 personer i Halls församling.
Domkapitlet har för sin del icke ansett sig kunna godkänna förslaget om nedläggande av småskolan i Hall. Det åberopar därvid det principuttalande, som folskolinspektören gjort beträffande Stenkumla skoldistrikt och till vilket domkapitlet anslutit sig. Småskolebarnen i Hall skulle hänvisas till skolan i Kappelshamn, en åtgärd, som icke är påkallad av pedagogiska skäl, vilket folkskolinspektören vitsordar. De sociala skälen talar direkt emot nedläggande av Halls skola, vilket omvittnas av distriktslantmätare Lundström.
Övervägande skäl talar enligt domkapitlets mening bestämt för, att ett avgörande om småskolan i Hall får anstå t. v. till dess resultatet av den pågående saneringen av Halls socken kan överblickas.

Gotlänningen
Tisdagen 12 augusti 1952
Nr 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *