Födde.

En dotter.
Visby den 19 Juli 1885.
Anna Söderberg, Lorenz Söderberg.
född Hauffman.

Esa Dotters lyckliga födelse denna dag kl. 4 f.m. hafva vi härmed glädjen tillkännagifva.
Westöös, Hall 18 Juli 1885.
Helene och Gustaf Hederstedt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Juli 1885
N:r 58.

Borgenärerna

uti hemmansägaren Niklas Petterssons, Vesterbygs på Hall, konkurs kallas bärmed att sammanträda å Snäckers gästgifvaregård i Hangvar fredagen den 17:de innevårande Juli Kl 4 e.m., för att öfverlägga och besluta om huru med konkarshemmanets gröda bör förfaras jämte andra boet rörande frågor, äfvensom bestämma gäldenärens underhåll.
Othem i Juli 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna uti C. J. Wisselgrens på Stora Ryftes i Fole konkurs kallas att sammanträda hos hemmansägaren Otto Olofsson -på Söjdeby i Fole Torsdagen den 23 innevarande Juli kl. 5 e.m. för att erhålla del af :sysslomännens redovisning öfver förvaltningen af konkursboet.
Bro den 7 Juli 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 Juli 1885
N:r 55.

Borgenärerna

uti hemmansägaren Niklas Petterssons, Vesterbys på Hall, konkars kallas bärmed att sammanträ da å Sväckers gästgitvaregård i Hangvar fredagen den 17:de innevarande Juli kl. 4 e.m., för att öfverlägga och beslata om hura med konkurshbemma: nets gröda bör förfaras jämte andra boet rörande frågor, äfvensom bestämma gäldenärens underbåll.
Othem i Juli 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 Juli 1885
N:r 54.

Borgenärerne

i förre Handlanden J. F. Hedins i Hafdhem vid Gotlands Södra häradsrätt anhängiga konkurs kallas att sammanträda å Burge Gästgifvaregård i Levide måndagen den 22 innevarade juni kl. 12 på de, för att emottaga redo visning tör konkursboets förvaltning samt granska utdelningsförslaget.
Fardhem den 1 Juni 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Att borgevärena uti hemmansegaren Niklas Petterssons på Vesterbys i Hall socken vid Gotlands norra Häradsrätt anbärgiga, den 11 nästlidoe Maj började kookurs blifvit kallade, att fredagen den 7 nästkommande Augusti före klockan XII på dagen inför Dombatvanden i Gotlands mnorta bärad & tingsstället Alleqvia i Eadre socken sina fordrivgar bevaka; varder härmed kungjordt.
Visby den 5 Juni 1885.
På Domare-Embetets vägnar:
GUSTAF BERGMAN.

Att borgevärena i urarfvakonkursen efter aflidve hemmansegaren Jonas Valliv, Norrgårda i Veskinde socken, hvilken konkurs börjats denna dag, kallats att måndagen den 7 nästa September sist före klockan tolf på dagen inför Domare-Emhetet i Gotlans norra härad å) tivgsstället Alleqvia sina fordrivgar lagligen bevaka, varder härmed kungjordt.
Tingsstället Alleqvia den 8 Juni 1885.
På Domare-Embetets vägoar:
GUSTAF BERGMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juni 1885
N:r 47.

Auktion L:a Häftings i Hangvar.

Måndagen den 1 Juni från kl. precis 10 på dagen låter handlanden herr Fr. Kahl i Kappelshamn medels frivillig auktion till den högstbjudande försälja sitt ägande 5/16 mantl. L:a Häftings i Hangvar socken med man- och ladugårdsbygnader, fritt från s. k. undantag, samt med derunder lydande 1/24 i Storugn och 1/24 i Storsåg i Lärbro socken, samt följande lösegendom, såsom två par bättre hästar, passande till vagns- och dragbästar, 3 par selar, en enbetssele, en ridsadel, en s. k. eogelsk vagn med hela patentaxlar, en lättgående droska, en d:o lastvagn, en d:o kärra, bättre och sämre arbetsvagnar, en bättre kälkrack med 2:ne åk: stolar och fotsackar, en ressläde, 3 par kälkar, vrånghäck med åkstol, toder häck, potatiskistor, gödselbräder, grepar, en hackelsemaskin, 2:ne renhudar, kettingar, div. jern och tåg, en bättre kopparfast segelbåt med alla tillbehör, ett parti golfbräder af gran, ett större parti 2-tams vrakplank samt d:o bräder och slipers, sågade ribbpr och ett parti ytor, flere nya, bättre ur, såsom väggar och bordstudsare m. m m. m. Hemmans delen utbjudes kl. 1 på dagen, då betalniogs- och öfriga vilkor blifva före utropet tillkännagifna; för lösa egendomen lemnas åt endast fullt godkände inropare 3 månaders anstånd med betalningen; okände och mindre vederhältige endast mot godkänd borgen, eller betale inropet kontant, innan det får afbämtas.
Hall den 16 Maj 1885.
I. P. PETTERSSON,
Anmodad auktionsförrättare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Maj 1885
N:r 41.

Auktion i Kappelshamn.

Måndagen den 1 Juni från kl. precis 10 på dagen låter handlanden herr Fr.
Kabl i Kappelshamn medels frivillig auktion till den högstbjudande försälja sitt ägande 5/16 mantl, L:a Häftings i Hangvar socken med man- och ladugårdsbygnader, fritt från s. k. undantag, samt med derunder lydande 1/24 i Storugn och 1/24 i Storsåg i Lärbro socken, samt följande lösegendom, såsom två par bättre hästar, passande till vagns- och draghästar, 3 par selar, en enbetssele, en ridsadel, en s. k. engelsk vagn med hela patentaxlar, en lättgående droska, en d:o lastvagn, en d:o kärra, bättre och sämre arbetsvagnar, en bättre kälkrack med 2:ne åk stolar och fotsackar, en ressläde, 3 par kälkar, vrångbäck imed åkstol, foder häck, potatiskistor, gödselbräder, grepar, en hackelsemaskin, 2:ne renbudar, kettingar, div. jern och tåg, en bättre kopparfast segelbåt med alla tillbehör, ett parti golfbräder af gran, ett större parti 2-tums vrakplank samt d:o bräder och slipers, sågade ribbor och ett parti ytor, flere nya, bättre ur, såsom väggar och bordstudsare m. m m. m. Hemmans: deleo utbjudes kl. 1 på dagen, då betalniogs- och öfriga vilkor blifva före otropet tillkännagifna; för lösa egendomen lemnas åt endast fullt godkände inropare 3 månaders anstånd med betalningen; okände och mindre vederhältige endast mot godkänd borgen, eller betale inropet kontant, innan det får afbämtas.
Hall den 16 Maj 1885.
I. P. PETTERSSON,
Anmodad auktionsförrättare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Maj 1885
N:r 40.

Auktion i Hall.

Lördagen den 23 Maj eller Pingstafton från kl. 10 f.m. låter herr G.Hederstedt, Westöös i Hall, medels frivil lig auktion till den högstbjudande försälja ett större parti goda ät- och sättpotatis och 8. k. rosenpotatis, goda kokärter och linser, flere hästar och onga dragoxar, 2:ne manglar, 2 st. sågbälten af läder, en manbygnad af trä, inredd till 4 rum och kök m. m. annat. Endast godkände inropare: erhålla 3 månaders anstånd med betalningen;andre evdast mot godkänd borgen eller vid anfordran.
Hall den 13 Maj 1885.
Efter anmodan,
I. P. PETTERSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Maj 1885
N:r 39.

Dödsfall Dorothea Katarina Ahlgren

Att Gud den Högste behagat efter sitt allvisa råd hädankalla min ömt älska maka Dorothea Katarina Ahlgren vid Hägvards i Hall i en ålder af 68 år, 4 mån. och il dagar; djupt sörjd och saknad af mig, barn och barnbarn, varder härigenom slägt och vänner tillkännagifvet.
Hägvards i Hall den 5 Maj 1885.
Niklas Ahlgren.
Sv. Ps.-b,. 478.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Maj 1885
N:r 38.

Från sjön.

Lotsångaren Ring afgick igår från Visby till Fårösund.
— Neptunbolagets nya vid Lindholmens verkstad i Göteborg bygda bergningsångare Belos afgick i tisdags från Göteborg via Köbenhavn och Visby till Stockholm under kapten Edlinds befäl.
Ångaren är af 155 fots längd och 26 1/2 fots bredd samt har en maskin af 750 hästkrafter. Ångaren, som gör 12 knops fart, är starkt och omsorgsfullt bygd af bessemerstål samt försedd med utmärkt bergningsmateriel, tre dykapparater och särskild ångbarkass.
— Vid Söderhamn har ingen drifis: varit syalig under hela vintern. Öppet vatten från sjön ingår till Brandhälls redd i Söderhamns skärgård. Man väntar öppet vatten på Söderhamn i början af nästa vecka.
— Stor liflighet var rådande under förra veckan i Vesterviks hamn. Med ångare afsänds åkerbruksred:kap från Öfverum till Riga samt tändstickor till Lybeck. Alla isbojor brötos i början af förra veckan i Vesterviks distrikt; Gamlebyviken, Verkebäcksviken och Gudingen blefvo då isfria.
— Ett ovanligt fynd gjordes 3 dennes af några fiskare från Råå fiskläge i Skåne, hvilka då fuuno en holländsk skonert, lastad med hvetekli, straudad å Aunholts ret och öfvergifven af besättningen.
— Från Södertelje skrifves i tisdags: På fallt allvar öppnades sjötarten i söndags, då Norden bröt väg för Oaxen med kalkpråmar södernt, hvarefter Nore och Södern passerade kanalen på väg till Stockholm. Vid Hall, der ångbåtarne möttes, firades isbrytningen med musik.
— Sjöfarten på Gefle öppnades i måndags.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 April 1885
N:r 31.

Auktion Bex i Hangvar.

Lördagen den 18 April från kl. 9 f.m. kommer frivillig auktion att förrättas hos Oskar Anderson, Bex i Hangvar, då till den högstbjudande försäljes flere hästar, deribland ett årsgammalt föl af bättre ras, oxar, kor, ungnöt, flere får med ungar, svin och höns; redskaper, såsom en bättre lastvagn,gen res- och flere arbetsvagnar, res- och arbetskälkar, selar, vänd- o. spetsplogar, harfvar, vrång- och foderhäckar, drag-och andra jernkettingar, skyfflar, pickor, jernspett, hackor, div. smedje- och snickareverktyg, en vindmaskin, en jernkamin, en större gryta, 2:ne stocksågar, div. bunnar och baljor, kistor, ett större skåp, fönstergardiner, flere strömminggarn och annat tågvirke, en strandbod, ett parti utsädeshafre m. m. Samma dag kl. 12 kommer äfven att utbjudas till försäljning 3/16 mantal Bex med i godt stånd varande man- och ladugårdsbygnader samt utsådt höstsäde, att genast tillträdas. Be talnings- och andra vilkor blifva vid auktionen tillkännagifna; dock skall köpare vara beredd att ställa fullt godkänd /’borgen för köpeskillingens ordentliga erläggande. För lösa egendomen lemnas 4 månaders anstånd med betalningen för en dast godkände och fullt säkre inropare; men okände endast mot godkänd borgen eller. betala inropet kontant.
Hall den 7 April 1885.
Efter anmodan,
I. P. PETTERSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 April 1885
N:r 29.