Från sjön.

Såvida is- och väderleksförhållanden icke nödvändiggöra nedannämda fyrskepps intagning tidigare komma desamma under innevarande vinter att kvarligga å resp. stationer, VästraBanken och Grundkallen till efternatten emellan den 30 och 31 jan. 1913 och Finngrundet till efternatten emellan den 19 och 20 jan. 1913 samt Svenska Björn 31 jan. 1913.
Den sedan 21 nov. ej afhörda Göteborgebarken Theodor, för hvilken farhågor hysts att den förlist, har enligt meddelande blifvit prejad af ång. S:t Erik, kapt. G. E. Blomberg, lördagen 28 dec. i linjen mellan Hanstholmen och Leithfjorden. Fartyget låg då för refvande undersegel och märssegel och allt syntes väl ombord, hvarför man ej har någon orsak att hysa några allvarliga farhågor för densamma.
Johnsonlinjens ångare »Oscar Fredrik», som i lördags middag afgick från Göteborg destinerad till Kristiania, grundstötte i går tidigt på morgonen öster om Tofteholmen i Kristianiafjorden. Fartyget gick ned norsk lots och anledningen till olyckan är ännu okänd. Ångaren stod kvar på grundet och först i går eftermiddag lyckades dat tvänne norska bogserångare med hjälp af den förolyckade ångarens egen maskin att taga den loss. »Oscar Fredrik» hade fått ett par läckor i fören och i de främsta tankarna hade vattnet strömmat in. Skadorna voro dock ej större än, att ånga– ren kunde hållas läns med egna pumpar. Den ingick till Moss för att provisoriskt tätas. Skadorna äro antagligen så stora; att ångaren måste gå i docka.
Styrelsen för aktiebolaget Svenska Amerika—Mexikolinjen har i dagarna träffat aftal om inköp af en under bygnad varande ångare om 10,000 tons, hvilken skall levereras instundande augusti månad. Den nya ångaren, som blir ett af vår handelsflottas största fartyg, bygges i engelska Lloyds högsta klass, och dess hufvuddimensioner äro: längd 450 engelska fot, bredd 54 fot och djupgående 25 fot. Maskineriet är afsedt för fart af 11 knop med full last. Ångaren utrustades med 12 kraftiga ångvinschar och upplyses med elektriskt ljus samt förses i öfrigt med förstklassig utstyrsel för en modärn lastångare. Denna ångare är specielt afsedd för trafiken till Boston och Filadelfia, kommer att påbörjas instundande höst och reguljärt bedrifvas med månatliga lägenheter från och med ingången af år 1914. Underhandlingar om anskaffande af ytterligare fartyg för bolagets trafik pågå.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 januari 1913
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *