Från landsbygden. Levide.

LEVIDE, 7 jan.
En ovanligt högtidlig begrafning ägde rum här 4 dennes, då stoftet af socknens omtyckta lärarinna frkn Alerta Nyström vigdes till sista hvilan. Dödsfallet hade inträffat i Visby, och liket hade därifrån förts med tåget till Hamsa, där skolrådet afhämtat detsamma jämte den aflidnas anhöriga. Vid . skolhuset här släta samtliga skolbarn, några dan aflidnes kamrater samt en stor mängd församlingsmedlemmar sig till den långa processfronen, som vid tvåtiden satte sig i rörelse mot kyrkan. Af vänliga händer var den plats på skolgården, där likvagnen vid ankomsten från stationen stannade, inhägnad med höga granar, och hela vägen till) kyrkan var belagd med granris. Vid kyrkogården mätte nya skaror, så att kyrkan, i hvars kor jordfästningen skedde, ej rymde alla deltagarne. Efter afsjungande af psalmen 484 V. 1 och 2 höll kyrkoherde Sjögren ett längre tal om den dödas välsignelsebringande lifsarbete och förrättade så jordfästningen, hvarefter akten afslöts med sjungandet af 4 och 6 verserna af samma sköna psalm. Sedan därefter skolbarnen sjungit de 3 sista verserna af ps. 113, bars kistan af skolrådets ledamöter till grafven, där skolläraren Werner i Ejsta i egenskap af, ordförande i Hemsekretsen höll lett kort varmhjärtadt tal till den bortgångna kamratens minne. Ett femtiotal kransar från släktingar, församlingsbor. vänner oc h kamrater hade anländt till båren och måste föras till grafven på en särskild Vagn. Bland kransarna märktes sådana från skolrådet (lärarinnan Alerta Nyström En ringa gärd af tacksamhet för mångårigt, troget arbete). från skolbarnen Vår goda lärarinna. Ett hjärtligt tack för. all din kärlek, allt ditt tålamod). från Hemsekretsen af 8. A. F. (»Ett sista tack till afhållna kamraten Hvila iljuilig ro»); från syföreningen m. fl.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 januari 1913
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *