Från landsbygden. Hejde.

HEJDE. 3 jan.
Skolbarnsfest firades här i går afton. Sedan barnen först undfägnats i skolhuset med kaffe och dopp, samlades man i den högtidligt upplysta kyrkan. Festen inleddes med psalmsang, hvar efter församlingens pastor höll en barnpredikan. Härpå utfördes instrumental-musik från 3 fioler, flöjt och orgel; sjöugo barnen så några julsånger, hvarefter sångkören uppstämde flera för högtiden passanda hymner. ’Därefter afslöts festan med altartjänst och psalmsång.
Det är nästa öfverflödigt att ’nämna, alla sång- och musiknummer utfördes på ett synnerligen anslående, värdigt och stämningsfullt sätt — öfverflödigt i det att nämligen anföraren, den äfven på sångens och musikens område så framstående skolläraren S. P. Dalström stod där omgifven af de så omsorgsfullt inöfvade barnen och körsångarne, samt äfven af sina så väl skalade musikamatörer. Kom så därtill kyrkans i karet — hvarest sångare och musikanter vore placerade — goda akustik så blef festens musikaliska afdelning hvad den verkligen var — i allo synnerligen lyckad.
Och slutligen något som äfven i icke ringa grad bidrag till att skänka det hela en festprägel, var, då man tydligt märkte, huru barnens af glädje vibrerande hjärtesträngar kammo deras anleten att stråla af fröjd.
En tacksam åhörare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 januari 1913
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *