Ordboken öfver Gotlands folkmål.

Professorerna J. A. Lundell och A. Noreen ha i dagarna till ecklesiastikdepartementet afgifvit redogörelse för arbetet med utgifvandet af en utförlig ordbok öfver Gotlands folkmål.
Arbetet har älven under 1912 jämt fortskridit. Man har bl. a. kontrolläst 20,000 excerptlappar, lexikaliskt ordnat halfva bokstafven B, hela D och E och större delen af F, i, trycklärdigt skick utarbetat 127 skrifna foliosidor samt kompletterat materialet i åtskilliga afseenden och korrekta källor och lefvande dialekter. Arbetets sättning har påbörjats. De för arbetets utgifning behållna medlen uppgå vid årsskiftet endast till 305 kr., men professorerna Lundell och Noreen hoppas på enskild väg kunna hopbringa de medel, som för arbetets fortgång under närmaste tiden behöfvas. Under loppet af 1913 hoppas man koinma så långt med arbetet, att man med viss säkerhet skall kunna horglrrn hvad som för dess fullbordande kan komma att vara ytterligare erforderligt i fråga om penningmedel. Detaljerad redogörelse för fortsättningen af arbetet skall också då lämnas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *