Från landsbygden. Boge.

BOGE, 29 mars.
En trevlig fest, arrangerad av härvarande sockenförening av J. R., hölls i folkskolesalen i lördags kl. 7 e. m. Som introduktion spelades ett musikstycke av fiolisterna Adolf och Nils Ljungberg, far och son, ackompagnerade till orgel av läraren K. Segerdahl, varefter föreningens ordf., Arv. Lindström i, Vesters, hälsade de närvarande välkomna. Efter avsjungande av ps. 124:1 hölls festtalet av hr M. P. Nilsson från Väte, som i detsamma framhöll vikten av jordbrukarnes sammanslutning kring ett samhällsbevarande program, dels till skydd för sig och sin egen näring, dels för att främja fosterlandets intreessen i övrigt. Föredraget, som åhördes med intresse, belönades med en kraftig applåd och efter detsamma sjöngs unisont: ”Sverige är mitt allt på jorden”, varefter föredragshållaren utbrakte ett 4-faldigt leve för konung och fosterland, kraftigt och taktfast besvarat. Programmet fortsatte sedan med deklamation och musik, dels av de förenämnde musikvänerna, dels av grammofon, i rik omväxling och flera nummer senterades livligt. Som deklamatör visade sig lärare Segerdahl vara en förmåga av rang och hans båda deklamationsnummer: »Odalbonden» av Geijer samt »Jan Erssa och Per Perssa» av Gustav Fröding vunno i hög grad åhörarnes intresse och bifall.
Festen, som var mycket talrikt besökt — skolsalen var fullpackad med folk — avslöts med korum av hr Nilsson. Trots att mycket ungdom kommit tillstädes, rådde absolut stillhet och ordning, vilket viket till de ungas heder må nämnas. En kollekt, upptagen till förstärkning av föreningens kassa, inbrakte över 15 kronor.
Alla sätt äro bra etc. Boge kommun ingick på sin tid till domkapitlet i Visby med anhållan om att under den kalla årstiden få använda skolan till gudstjänstlokal, vilken anhållan dock ej av domkapitlet kunde bifallas. Emellertid användes skolan ändå till gudstjänstlokal, men för att uppläsningen av kungörelsen skall bli laglig går pastor, åtföljd av klockaren och kanton, före gudstjänstens början in i kyrkan och läser upp kungörelserna, varefter de återvända till skolan, där gudstjänsten förrättas. Efter dess slut uppläsas kungörelserna, även där. Följden av detta arrangemang är, att mycket mera folk nu bevistar gudstjänsterna, än vad fallet skulle vara, om de höllos i den kalla kyrkan.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1920
N:r 75

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *