Från landsbygden. Väte.

VÄTE, 21 mars.
Diskussionsafton hade av härvarande sockenföening av J. R. åter anordnats i lördags kl. 7 e. m. i kommunalrummet. Ämnet var denna gång: »Våra njutningmedel» och diskussionen inleddes av sekreteraren, M. P. Nilsson i Kvie. Till ordf. för aftonen valdes Axel Hederstedt i Smidé.
Inl. påminde först om, att ordet njutningsmedel kunde tagas i två bemärkelser: mera vidsträckt och mera inskränkt. I vidsträckt bemärkelse är allt som skänker njutning ett njutningsmedel, såsom musik, ett gott mål Mat, ja stundom arbetet självt. Ordet begagnades dock ej så mycket i denna bemärkelse. Det användes mest för att beteckna de medel vi använda som stimulantia för kroppen, till skillnad från våra näringsmedel. De njutningsmedel som mest av oss användes äro rusdrycker, tobak, kaffe och te. Varit sådant njutningsmedel innehåller gift i större eller mindre grad, och det är just detta gift som skänker njutning. Behovet av något njutningsmedel tycks vara nedlagt hos människan, ty ingen människoras eller folkstam har ännu upptäckts, som saknar njutningsmedel. Sedan tal. påmint om, att samtliga våra njutningsmedel som nu användes oro importerade och framhållit dessa medels ställning och användning i de trakter, varifrån de härstammade, framhöll tal. som sin mening att av de ommänmda median rusdryckerna åstadkommit största skadan hos vårt folk.
Sedan inl. avtackats med en kraftig applåd vidtog en livlig och intressant diskussion, varunder hävdades, att inga njutningsmedel behövde bliva till skada, där de måttligt användes. Skadan åstadkommes genom missbruket, som borde bekämpas var det visade sig. Vad särskilt rusdrycker och tobak beträffade, borde aldrig barn under 15 år få göra bekantskap med dem. Särskilt livlig blev debatten angående rätta sättet att bekämpa rusdrycksmissbruket, varvid dels helnykterhetsprincipen, dels upplysningsmetoden framhöllos som faktorer. Även tobaks, och kaffemissbruket ansågs numera ha tagit sådan fart att snart något behövde göras för att stävja dem.
Mötet var rätt talrikt besökt.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 24 Mars 1920.
N:r 70.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *