Mat pestfaran genom råttorna.

Med anledning av den fara som förefinnes, att pesten kan komma att överföras till vårt land, då sjöfarten österifrån åtar öppnas, och på grund av den roll råttorna i dylikt fall spela som smittospridare, har medicinalstyrelsen i dagarna till hälsovårdsnämnderna i rikets hamnstäder och övriga samhällen med hamn riktat en allvarlig uppmaning att skyndsammast vidtaga åtgärder för förgörande av råttor såväl vid hamnen som inom samhället i övrigt. Styrelsen har därvid särskilt fäst uppmärksamheten å vikten av att dels allt ätbart avfall så uppsamlas och förvaras, intill dess detsamma bortföres eller förstöres, att detsamma icke är åtkomligt för råttor idels ock att källare och andra förrådsrum göras råttsäkra helst medelst cement eller betträffande väggar och golv av trä medelst järnbleck; »råtthål» böra lämpligen fyllas medelst en blandning av cement, sand och glasskärvor. Däremot har styrelsen överlämnat åt varje hälsovårdsnämnd för sig att tillämpa den eller de metoder för förgörande av råttor — såsom användande av råttfällor, fosfor, »Ratin» eller dylikt — som prövas lämpligt.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 22 Mars 1920.
N:r 68.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *