Hogrän och Akebäck få bättre vägar och busslinjer.

Anslaget till förstärkningsarbeten har utnyttjats.
Vägarbetena i landet försiggå i dessa tider under försvårade omständigheter, särskilt beroende på bristen på arbetskraft. Detta är givetvis fallet även här på Gotland, där visserligen en del anslag av bilskattemedel stå till förfogande. Det glädjande är emellertid, att inga anslag av bilskattemedel som ställts till förfogande för vägarbeten inom Gotlands län, behövt frysa inne under dessa år.
En del nya vägsträckor ha kunnat färdigställas. Sålunda byggdes i fjol vägen mellan Ytlings och Närs i Othem, vilket arbete i år något kompletteras, vidare vägen förbi Bunn i Bunge, där också ett par kilometer färdigställts i år. Under innevarande sommar pågår arbete???? en sträcka mellan Gurfiles och Louritse i Ala, där det gäller att på vägen Ljugarn—Roma kunna få fram en bättre och modernare väg än den, som nu ringlar sig fram genom Ala socken. Denna torde nämligen vara en av de allra krokigaste och smalaste huvudvägar, som vi ha inom länet.
Nästa större arbetsföretag, som väntar på länets större vägar, är fortsättningen av arbetet på vägen Visby—Hemse, där ännu återstår vägsträckan mellan Stenstu i Hejde och Duckarve i Linde. När detta arbete kan igångsättas, är väl ännu icke klart, och beträffande den södra delen av denna sträcka har också besvär över stakningen anförts av lantbrukarna vid Asa gård i Lojsta, som funnit den nya sträckningen oförmånlig för deras räkning.
Under tiden ha emellertid en del andra vägarbeten kunnat utföras på de underhålls- och förstärkningsanslag, som stått till förfogande och med den begränsade arbetsstyrka, som vägförvaltningen i länet har att röra sig med.
Detta gäller sålunda den 3,5 km. långa vägen mellan Valls kyrka och Hogrän, där rätning och breddning till 6 m. utfördes under maj och juni månader. Arbetsstyrkan var 40 man och närmaste arbetsbefäl var vägmästare Seth Lundström, Klintehamn. Sedan vägen blivit färdigställd, blev det närmaste resultatet, att Hogrän fick tillgång till landsvägsbuss två dagar i veckan, tisdagar och torsdagar. Denna förbindelse öppnades för någon månad sedan.
Och när detta arbete var färdigställt, dirigerades arbetsmanskapet till Akebäck, där just nu vägen håller på att behandlas efter samma principer, Den smala och krokiga vägen rätas ut och blir 6 m. bred på hela sträckan från Roma-vägens vägskäl och fram till vägskälet vid Hallfreda i Follingbo. Detta är en sträcka på 4,5 km. Därmed får också Gotlands minsta socken, som hittills legat vid sidan av — eller kanske rättare sagt mitt emellan — de stora stråkvägarna, en vägförbindelse, där linjebussarna kunnat sättas in. Det är också meningen, att detta skall ske snarast möjligt, så att Romabussen till Visby åtminstone vissa dagar kan trafikera vägen genom Akebäck och hämta upp sockenbor, som vilja resa till staden.
Enligt programmet skall detta senaste vägbygge vara färdigt den 15 oktober, men det grövsta synes bliva gjort redan tidigt under september månad, så att arbetsstyrkan sedan kan sättas in på den stora höstgrusningen på länets vägar.
Slutligen kan nämnas att det s. k. Hundtorg i När blivit omlagt och reglerats. Vidare har breddning utförts på en sträcka söder om Hall-freda i Follingbo.
Det är alltså rätt mycket vägarbete, som trots inskränkningar i anslag och knapphet på arbetskraft kunnat genomföras inom länet även detta år. Nya arbeten vänta sedan på andra håll i länet på samma gång som underhållet kräver mycket arbete. Det vitsordas emellertid från alla håll, att underhållet av länets vägar skötas på ett erkännansvärt sätt och att vägarna trots krigs- och kristidens påfrestningar äro i påfallande gott skick.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 September 1947
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *