Ungomskursen i Källunge.

Avslutningen ägde rum på måndagen.
De tre sista dagarna av den gotländska kyrkoungdomens stormöte i Källunge uppfyllde mer än väl de rika löften, som kursens början givit, och allt större var antalet av dem, som sökt sig till denna bygd i hjärtat av vår ö för att under söndagen kulminera med närmare 500 deltagare i högmässan och 110 gäster vid middagsbordet. Lördagens bibelstudium hölls av biskop Ysander, som talade om att övervinna kamrater. Biskopens andligen djuppejlande bibelstudium, byggt på rik själarsörjarerfarenhet, träffade de unga åhörarna mitt i deras verklighet och formade sig till ett svar på trenne frågor: Vilket är uppdraget, vem mäktar övervinna andra och hur skall jag övervinna kamrater? De efterföljande gruppsamtalen, vilka på de ungas egen begäran anordnats, visade, hur mycket detta bibelstudium givit dem. Förmiddagsföredraget hölls av med. lic. L. Hallström över ämnet Kristen syn på sexualproblemet. I samband med detta var frågelåda anordnad, där d:r Hallström besvarade deltagarnas frågor i denna ömtåliga men viktiga sak. Eftermiddagen ägnades åt utflykt till grannförsamlingen Vallstena, där syföreningen med stor gästfrihet mottog kursdeltagarna. Syster Inga-Lisa Thunberg tecknade i ett anförande levande bilden av ”Guds fattige speleman”, den helige Franciskus. Aftonbönen i den till trängsel fyllda kyrkan blev ännu en högtidsstund. Predikant var kyrkoherde F. Ternéus.
Söndagen den 4 juli var kursens stora dag med högmässa i Källunge, där biskop Ysander predikade. Kl. 2 voro ungdomarna inbjudna till kyrkkaffe och friluftsmöte av syföreningen. Härvid talade prosten G. Sjöberg om Vårt folk vid vägskälet och kyrkoherde K. A. Widegren om Den tro, som skådar dag, där världens ögon blott se natt. Kl. 8 samlades man åter till högtidlig aftongudstjänst i Källunge kyrka, där kyrkoherde E. Beijer predikade. Guds-’ tjänsten förhöjdes ytterligare av vacker körsång av K. S. V:s norra krets.
Måndagen var avslutningsdag. Den inleddes med bibelstudium av biskopen: Kan man övervinna Gud? Til. ville som svar på denna fråga framhålla fyra gestalter ur Bibelns rika värld, vilka alla kämpat med Gud: Abraham, Jakob, den kananeiska kvinnan och Herren Kristus själv. Övervinnare blevo de alla, i det de läto sig övervinnas. Kursens siste föredragshållare var kyrkoherde E. Hejneman, och hans ämne Vandringen i ljuset.
Efter frågelåda samlades man till den traditionellt avslutande nattvardsgudstjänsten, skriftetalare kursledaren. En sällsam andakt vilade nu som alltid över denna gudstjänst, där unga människor, sökande Kristi gemenskap, vid varandras sida böjde knä vid Herrens altare. Här väntade de och här funno de kraften att fullfölja de höga beslut, som kursens väckande och uppfordrande program kommit dem att fatta.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *