Skeppargillet

hade i går e. m. sitt årssammanträde å Stadshotellet under konsul Carl E. Ekmans ordförandeskap.
Efter inval av två nya ledamöter föredrogs revisionsberättelsen, av vilken inhämtades, att gillets kassa under fjolåret ökats från kr. 77,559:16 till kr. 79,251:75. Ansvarsfrihet beviljades.
den under gillets förvaltning stående Dubbeska fonden, som utgör kr. 16,666:67, hade uppstått ett överskott av kr. 75: 74, vilket nu fördelades med 50 kr. till en gammal behövande Skeppare och 25 kr. till en skeppareänka.
Antalet ledamöter i gillet uppgick vid fjolårets slut till 71, av vilka 30 äro pensionstagare, varjämte 26 änkor och 23 döttrar efter avlidne skeppare erhålla pension ur gillets kassa.
Till direktionsmedlemmar för tre år återvaldes kaptenerna R. Ljungholm och B. Sandström Samt nyvaldes för två år efter framlidne hamnkaptenen J. E. Lyberg kapten M. Smitterberg. Till suppleanter återvaldes kaptenerna C. O. Sellir och J. Siltberg samt nyvaldes kapten G. Myrsten. Till revisorer omvaldes kaptenerna G. Tigerhielm och H. Enström samt styrman A. Sandqvist. Till deras suppleanter återvaldes hamnkapten N. Friberg och styrman K. Sundahl samt nyvaldes kapten R. Nyström.
Vid behandlingen av ärendena rörande Dubbeska fonden fungerade borgmästare Hj. Torpadie för första gången som ordförande.
Efter sammanträdets slut vidtog ett animerat skepparlag: Därvid serverades en splendid supé, vars läckra anrättningar lände hotellets värd, dir. K. Jernberg, till all heder. Enär de ordinarie värdarna och ungskepparna voro förhindrade att härvara, utövades värdskapet för dagen av kapten E. Smitterberg och styrman Ture Johansson. Som ungskeppara fungerade styrman Erik Strand och lotsen E. Pettersson.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 2 mars 1920.
N:r 51.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *