Avkastningen vid prästskogarna i Vänge pastorat.

Visby domkapitel och länsstyrelson ha till k. m:t — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit avgivit yttranden över domätyrelsens förslag till beräkning av behållna ärliga skogsavkastningen vid de ecklesiastika boställena inom Vänge, Buttle och Guldrupe församlingars, pastorat.
Det föreliggande förslaget innehåller – anför domkapitlet – två alternativ, det ena grundat på förutsättningen att kyrkoherden icke erhåller ved in natura och det andra grundat på motsatt förutsättning. På grund av den fr. o. m. 1 maj 1920 gällande löneregleringen är kyrkoherden emellertid berättigad att i mån av tillgång efter utsyning årligen bekomma ved till husbehov å kyrkoherdebostället i Vänge samt annexhemmanen, i Buttle och Guldrupe ävensom, i den mån tillgång därtill å dessa boställen ej finnes, jämväl å förra komministersbostället Västerby, och därmed synes såväl den förstnämda förutsättningen som det därpå, grundade alternativet ha förfallit
Vad det andra alternativet beträffar, är sammanlagda åtgången av husbehovavirke för kyrkoherdebostället med de två annexhemmanen, samt för tjänsteinnehavaren, viken åtgång upptagits till 70 kbm. om fåret, enlig domkapitlets förmenande för lågt beräknad. För Follingbo och Akebäcks församlingars pastoralviler domänstyrelser, beräknat liknande virkesbehov till 100 kbm. årligen. Om än något mindre virkesmängd skulle anses tillräckig i Vänge, torde dock enligt domkapitlets uppfattning intet vara att räkna med för försäljning från därvarande kyrkoherdeboställe och annexhennman skog utan hela virkesavkastningen därav, beräknad till 76 kbm, årligen, torde böra reserveras för nämda boställshemmans och tjänsteinnehavaren behov.
Länsstyrelsen framhåller i sitt yttrande, att beräkningen rörande den behållna skogsavkastningen inom pastoratet bör baseras på alternativet, att kyrkoherden erhåller ved in natura.
Med utgående från att de övriga behoven i främsta hand böra fyllas från, boställenas egna skogar skulle av virkesöverskottet från prästgården och annexerna. 76 kbm., allenast 18 kbm. kunna beräknas för täckande av tjänstinnehavarena vedbehov, som med 62 kbm. finge fyllas från Västerby. Med tilläggande av denna kvantitet till de av domänstyrelsen för detta senares behov beräknade 35 kbm. skulle sålunda ar virkesöverskottet därstädes, 153 kbm., beräknas åtgå 87 kbm. samt sålunda bli för försäljning disponibla 66 kbm. eller c:a 3/5 av den utav
domänstyrelsen antagna kvantiteten, 118 kbm. Den av domänstyrelsen här beräknade till bortåt 1,200 kr. uppgående behållningen skulle sålunda reduceras till c:a 700 kr., vilket belopp, möjligen med hänsyn till skogens beskaffenhet och virkesprisernas läge avrundat uppåt till 1,000 kr., sålunda skulle komma att t. v. utgöra avlöningstillgång imom pastoratet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *