Aktieägarne i Gotlands Järnvägsaktiebolag

kallas till ordinarie bolagsstämma a järnvägsbyrån i Visby onsdagen den 2 juni 1920 kl. 10 f. m.
Därvid kommer att föreläggas stämman för godkännande av styrelsen väckt förslag till ny bolagsordning, så lydande:

§ 1.
Detta bolag vars firma, är »Gotlands Järnvägs Aktiebolag», är grundat på aktier med, begränsad ansvarighet enligt bestämmelserna i 1910 års lag om aktiebolag samt lagen om järnvägsaktiebolag den 22 juni 1911.

§ 2.
Bolaget skall hava till ändamål att på Gotland äga och trafikera järnvägar.

§ 3.
Bolagets styrelse har sitt säte Visby.

§ 4.
Bolagets aktiekapital skall utgöra minst niohundratretusenetthundra (903,100) kronor och högst två, millioner sjuhundratusen (2,700,000) kronor.

§ 5.
Aktie skall lyda å etthundra (100) kronor Och aktiebreven skola ställas till viss man. Med varje aktiebrev följa vinstutdelningskuponger till och med n:r 20, varje å ett års utdelning jämte talong. Efter dessa kupongers inlösen uteivas, emot avlämnande av talongen, nya kuponger till antal, som styrelsen bestämmer, tillika med talang, och förfares på samma sett allt framgent.

§ 6.
Av bolagets aktier må, allenast vies del, vid varje tid mindre än en femtedel, genom teckningeller överlåtelse förvärvas av utländsk medborgare, samfällighet eller stiftelse, av svenskt handelsbolag, vari finnes utländsk bolagsman, av svenska ekonomisk förening, av svenskt aktiebolag, vars aktiebrev må ställas till innehavaren eller av annat svenskt aktiebolag, i vars bolagsordning sej intagits sådant förbehåll, som avses i 2 § av lagen den 30 maj 1916 om vissa inskränkningar i rättan att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag, dock att utan hinder av det nu gjorda förbehållet, aktie må förvärvas av svenskt bolag eller svensk förening, som avses i 18 § av nyssnämda lag.

§ 7.
Bolagets styrelse består av fem lav aktieägarve utsedda ledamöter med två suppleanter för dem. Av ledamöterna avgå vartannat år två och vartannat år tre, så att 1921 avgå två. Suppleanter väljas för varje år. Dessutom skall, intill dess bolagets skuld till statsverket blivit betald, styrelsen bestå av ännu en ledamot med en suppleant för honom, vilka utses av Kungl. Maj:t.
Avgående ledamöter och suppleanter kunna återviäljas.

§ 8.
Styrelsen, som inom sig utser iardförande och vice ordförande, är beslutför, är tre ledamöter äro tillstädes och dessa äro om beslutet ensa. Äro flera tillstädes avgör majoriteten. Vid lika röstetal för olika reningar gäller den av dessa meningar, som ordföranden biträder.

§ 9.
Styrelsen antager och avskedar tjänstemän och bestämmer deras avlöning samt beslutar om sättet för antagande, avskedande och avlöning av övrig personal.

§ 10.
För granskning av styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper utses årligen av aktieägarne trenne reviserer med tvenne suppleanter för dem samt, intill dess att bolagets skuld till statsverket blivet betald, av Kungl. Maj:t en revisor.

§ 11.
Bolagets räkenskaper skola den 31

december varje år sammanföras i fullständigt bokslut, som skall vara verkställt seanast den 1 påföljande mars, då räkenskaperna jämte tillhörande handlingar ävensom styrelsens och anställda tjänstemäns förvaltningsberättelser jälrite vinst- och förlust- samt balansräkningarna för senaste räkenskapsåret skola för granskning överlämnas till de utsedda revisorerna, vilka senast den 1 april skola avgiva skriftalg berättelse över granskningen, däri ansvarsfrihet för styrelsen bestät till eller avstyrkes.

§ 12.
Ordinarie bolagsstämma skall hållas i Wisby en gång om året inom april månads utgång.
Vid densamma, skola framläggas:
a) styrelsens förvaltningsberättelsa mined vinst- och förlust- samt balansräkningarna och förslag till användningen av uppkommen vist;
b) revisionsberättelsen jämta styrelsens i anledning därav möjligen avgivna yttrande.
Därjämte skola förekomma:
1) val av två vid stämman närvarande aktieägare att jämte tordförandan justera protokollet;
2) fastställande av balansräkningen;
3) fråga om beviljandet av ansvars- frihet åt styrelsen;
4) fråga om användning av uppkommen vinst och av övriga till bolagsstämmans förfogande stående medel;
5) bestämmande av, styrelsens och revisorernas arvoden;
6) val av styrelse och revisorer med deras suppleanter;
7) styrelsens och enskilda aktieägares i vederbörlig mdn ng framställda förslag.

§ 13.
Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för honom, av annan styrelseledamot, varefter närvarande röstberättigadevälja ordförande vid stämman. Alla val och omröstningar ske öppet, därest icke sluten omröstning hegäres. Vid val av brdförande vid stämman tillkommer varse i valet deltagande en röst, men i övrigt utövas rösträtten enligt lag.

§ 14.
Kallelse till bolagsstämma skall verkställas senast två veckor före stämman.
Sådan kallelse samt andra styrelsens meddelanden till aktieägare skola ske i minst en i Stockholm och en i Wisby utkommande tidning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 April 1920
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *