Gotlands landstormsförbund

höll i lördags sitt årsmöte i militärbelälets expedition under ledning generalmajor A. Carlesson.
Förbundets verksamhet under året har bedrivits huvudsakligen genom tävlingar i militär idrott. 13 landstormsmän hava under året fullgjort prov för vinnande av landstormens idrottsmärke. En landstormsbefälskurs har under året vari anordnad och dessutom har under året en kontingent gotländska landstormsmän deltagit i rikslandstormstävlingarna i Stockholm och där erövrat ett flertal pris. Förbundet består f. n. av omkring 700 medlemmar, därav 5/6 äro aktiva. Inkomsterna hava under äret uppgått till kr. 2,732:22 och utgifterna till kr. 2,556:13 Kassabehållningen utgjorde vid årets början kr. 1,494:16 och vid des slut kr. 1,670:25.
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen för det gångna årets förvaltning. Till förbundets ordförande återvaldes militärbefälhavaren, generalmajor Carlesson. Till ledamöter av styrelsen valdes överstelöjtnant E. av Sandeberg, ordf., nyvald efter överstelöjtnant Adlercaieutz, kapten E. Malmgren, sekr. och kassaförvaltare, major Th. Stedhandske, kapten A. Wijkmark, godsägaren C. Liljenfeldt, Berg. C. Levander, Havdhem, löjtnant Cr. Duse, Hemse, nyvald efter rektor R. Löfvenberg, samt ingenjör A. Melander, Roma och inspektör V. Wöhler, Klintehamn. Till ombud vid riksmötet valdes kapten E. Malmgren med kapten C. Schoug som ersättare. Revisorer blevo tygförvaltare C. J. Wennersten och stadskassör Ad Dahlbäck med bankdir. Henrik Ihre och konsul C. G. Björkandar som suppleanter. Till hedersledamot av förbundet invaldes rektor R. Löfvenberg, till vilken även ordföranden riktade ett tack för det arbete han inom styrelsen nedlagt.
Till slut beslöt mötat att vidtaga en del smärre ändringar i förbundets stadgar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 April 1920
N:r 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *