Staten bekostar Stångaportalens konservering.

I augusti 1916 framhöll kyrkoherde G. A. Kronqvist i skrivelse till dåvarande överintendentsämbetet önskvärdheten av, att södra portalen å Stånga kyrkas skepp, vilken till följd av regn och takdropp hotade att förvittra, genom lämpliga åtgärder snarast möjligt måtte skyddas för vidare skada.
Då styrelsen funnit, att det knappast kunde anses skäligt, att församlingen drabbades av kostnaderna för ovannämnda åtgärder, har byggnadsstyrelsen gjort förfrågan hos riksantikvarien, huruvida han vore villig att hos k. m:t göra framställning om anvisande av medel för ändamålet, Riksantikvarien meddelade som svar, att han hade för avsikt ett göra dylikaframställning hos k. m:t, sedan utredning vidtagits angående kostnaderna för ifrågavarande arbeten.
Byggnadsstyrelsen har – enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit – ansett sig redan nu böra underrätta pastorsämbetet i Stånga härom.
Angående Ifrågasatt utbytande av trappstenarna vid västra portalen anser styrelsen en dylik åtgärd böra underställas k. mats prövning, innan arbetet utföres.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1920
N:r 85

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *