Bolagsstämma.

Under denna rubrik berättade vi i föreg. nr att Gotlands enskilda bank till aktieegarne utdelat 10 proc. och Gotlands ångfartygsaktiebolag 25 proc. Vi kunna nu tillägga, att delegarna i enskilda banken biföllo styrelsens af revisorerna tillstyrkta förslag, att årets vinst, 127,785 kronor 38 öre, blefve så fördelad, att 5 proc. afsattes till reservfonden med 6,389 kronor 27 öre och till framtida disposition anvisade 19,546 kr. 11 öre. Återstoden, 101,850 kr., utdelades till lottegarne. De styrelseledamöter som voro i tur att afgå, näml. hrr Procoée, Wallér och Arveson, återvaldes. Till revisorer valdes hrr Engström, Ekman och P.
Larsson i Fohle. — Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.
Ångfartygsbolaget Gotland beslöt att, utom förutnämnde utdelning till aktieegarne, afsätta till reservfonden 2,128 kronor 67 öre samt att återstoden af bolagets behållning från förta året, 12,421 kr. 80 öre, skulle reserveras för fartygens utrustning i vår m. m.
I tur afgående direktionsledamöterna, hrr Cramér, Wallér, Jacobsson, Ekman och Björkander blefvo återvalda. Till revisorer valdes hrr Hederstedt, Ehinger och Åckander. Styrelsen beviljades ansvars frihet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Mars 1875
N:r 19.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *