Hjert,

den ene af de s. k. ”gotlandstjufvarne”, anlände under fångbevakning hit med ångaren Polhem i måndags. Hjerts medbrottsling, Tector, väntas med nästa fångbåtslägenhet. De båda brottslingarne komma således att här få sin slutliga dom.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1875
N:r 25.

Dödsfall. Maria Charlotta Stenberg

Tillkännagifves att Enkefru Öfverstlöjtnantskan Maria Charlotta Stenberg född Segerdahl stilla afles i Visby den 26 Mars 1875, i en ålder af 78 år 11 månader 15 dagar sörjd och saknad af barn och barnbarn.

Dödsfall.
Maria Charlotta Stenberg

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1875
N:r 25.

Som 2:ne elevplatser

i Sällskapet D. B. W:s Botaniska trädgård äro lediga att tillträda d. 24 April d. å., så kunna sökande, med lust och fallenhet för trädgårdsmästareyrket, innan den 15 April sig hos Adjunkten O. Westöö skriftligen anmäla. De sökande böra halva genomgått Folkskola, vara minst 16 år gamla. starka och arbetsföra, sjelfva hafva skrifvit sina ansökningar samt vidfoga ålders- och skolbetyg. Till underrättelse meddelas, att elev har att påräkna stipendium af Sällskapet D. B. W. från 60 á 75 till 90 á 100 kronor om året, eftersom han deraf gör sig förtjent under de två år kursen antages räcka.
Visby den 25 Mars 1875.
Trädgårdsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Mars 1875
N:r 24.

Skeppet Oskar,

kapten Hansson, kommande från England med last af kol, försökte i måndags inkomma i vår hamn, men måste, i anseende till den då rådande snöstormen, i stället söka hamn vid Westergarn, dit fartyget, som tillhör Slite skepprederiaktiebolag, också lyckligen anländt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Mars 1875
N:r 24.

Legala Nyheter

Kanslianslag om hvad som åligger Lars Dahlby Dahls i Lye att fullgöra inom tre veckor från den 22 dennes, vid vite af femton kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Mars 1875
N:r 24.

Från Ronehamn

skrifver vår korrespondent den 23 dennes:
Stararna visade sig på södra delen af ön redan förliden vecka, men svårt nog skola de få att taga sig fram, då snön ännu öfverallt täcker marken och kölden är rätt skarp. Lärkan har sedan några dagar låtit höra sig, och ett exemplar af dessa ”vårens budbärare” sköts här i dag af en obetänksam pojke.
Isarna vid öns ostkust ligga ännu qvar, dock ej längre ut, än att man bortom desamma kan skönja öppet vatten.
Under de senare dagarne hafva vi hemsökts af en svår snöstorm, som började med sydlig vind, men sedermera motsols öfvergick till nordlig. Denna snöstorm är den starkaste, vi upplefvat i vinter. Måtte den äfven vara den sista på denna sidan sommaren!

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Mars 1875
N:r 24.