Om skotska skeppet Barremmans förolyckande

9 Juli i fjor, som vi i vintras omtalade och hvarvid äfven en son till konsul Arwason härstädes omkom, har nu hit ingått närmare underrättelser, i form af den sjöförklaring, som afgifvits inför vederbörande domstol:
Barremman var bygd af jern i Glasgow år 1874 och mäter 245 fot (engelska) i längd samt 37,85 fot i bredd och låg 21,5 fot djupt. Fartyget var riggade som skepp och mätte 1398,77 ton. Det ägdes af hrr Robert Thom, John Cameron och Robert Wilson Thom. Efter att i Newcastle hafva intagit last af 2,075 ton kol och cement lemnade det hamnen 2 Juli med San Francisco till destinationsort. Besättningen utgjordes af 23 man och 4 skeppegossar. Kl. 10 f. m. 6 Juli passerade Barremman Hastings under tjocka och mycket hög sjö. Sista gången fartyget iakttogs var vid Seven Stones på omkring 7 mils afstånd derifrån. Då dimman lättade senare på dagen sägo nämligen fyrkarlarna två master sticka upp ur vattnet ej så långt borta. En båt och några trasiga effekter, som sedan hittades, upp lyste om fartygets namn. Att det skulle ha förolyckats genom sammanstötning, som påståtts, är ej troligt.
Kaptenen på det vid Seven Stones liggande fyr fartyget upplyste att han på söndags morgonen sett stor- och mesanmasten af Barremman 3 1/2 mil till sjös. Båten från fyrskeppet hade aldrig sändes till vraket, enär sjön gick så hög, att hjelp var omöjlig. Rätten fann de afgifna vittnesmålen från fyrskeppets folk otillfredsställande.
Vid en senare undersökning ådagalades, att Barremman vid afgången från Newcastle varit i fullt sjödugligt skick, väl försedd mod båtar. Från Seven Stones fyrskepp hade den sattes för fulla segel. Af det läge vraket hade med fören åt söder vill det synas som om skeppet försökt passera den smala rännan mellan Seven Stones och Scilly Island, men då man funnit sig ha kommit för nära klipporna, försökt lofva, men misslyckats.
Rätten fann skäl till klander mot befalhafvaren, som valt ett så farligt pass, då han hade öppen sjö att begagna sig af. Äfven ansågos fyrskeppets befälhafvare och besättning halva gjort sig skyldiga till försumlighet.
Bland den omkomne besättningen funnes flere namn, som utom Amasons, tydligen äro af svenskt ursprung, nämligen: Karl A. Karlsson, G. Johannesson, Frank A. Jakobsson och August Johansson. Äfven förekomma namnen Sivert Thorkield och J. A. Johnson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Maj 1888
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *