Sällskapet »Gnistan»

gaf i går i goodtemplarlokalen vid Södra Murgatan en mera privat soaré, hvarvid med lif och lust utfördes två enaktskomedier »I tjenst åstundas» samt »En kommission», hvilka båda väckte stor munterhet hos den talrika publiken. Mellan styckena uppträdde en »Lundström» och sjöng på ett mycket lyckadt sätt några roliga kupletter, kvarjämte ett par sångnummer utfylde programmet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Maj 1888
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *