I och för försäljning

af indragna hospitalslägenheten nr 154 »Tre markley jord» i Roma socken och Gotlands norra fögderi, kommer genom auktion som lördagen den 11 nästkommande Maj kl. 12 på dagen förrättas såväl inför konungens befaliningshatvande här i landskontoret vem ock af vederbörande kronofogde i Roma jernvägsstationehus, ifrågavarande lägenhet att till försäljning utbjudas på följande af kungl. domänstyrelsen stadgade vilkor, näml.:
att lägenheten får tillträdas den 14 Mars 1889 i det skick den då befinnes; hvarvid köparen inträder i de rättigheter och skyldigheter kong]. maj:t och kronan ägt till den arrendator eller brukare, sold vid samma tid alträder lägenheten; att köpeskillingen, för byars behöriga erläggande bör vid auktionen aflemnas en af minst två personer, en för bägge och bägge för en, ingången samt bevittnad och till vederhäf tighe. ten at konungens befallningshalvande eller vederbörande domare styrkt borgen såsom för egen skuld, skall betalas vid tillträdet, dock att köpare, som sådant åstundar, skall äga att, etter derom gjord anmälan, i länets ränteri inbetala köpeskillingen under loppet af sex år med en sjettedel årligen, bötande i sådant tall första sjettedelen betalas vid tillträdet samt hear och en af de återstående sjettedelarne sedermera vid midlastan hvarje år; att högsta anbudets antaglighet kommer att underställas kongl. maj:ts nådiga pröfning; att försäljningen äger ram utan förbehåll af någon kronotionde eller sådan grundränta, som utgår endast af krona-skatteegendomar; att köpebref utfärdas, så snart köpeskillingen blifvit erlagd eller i händelse köparen, på sätt of van är sagdt, förklarat sig vilja inbetala densamma under sea års tid, första sjettedelen deraf blif vit betald och för återstoden aflemaad behörigen bevittnad skuldförbindelse, å hvilkon minst två vederhäftige personer, en för bägge och bägge för en, tecknat borgen såsom för egen skuld; att sedan köpebref meddelats, lägenheten kommer att i jordeboken upptagas under titel allmänt frälse och svara för lägenheter af dylik na tur författningsenligt åliggande skyldigheter, med undantag af kronotionde, samt att köparen ensam skall vidkännas lagfarts- och andra med köpet förenade kostnader.
Visby i Landskontoret den 14 Februari 1888.
E. POIGNANT.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 April 1888
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *