Kungörelse.

Visby stads- och landsförsamlingars vid kyrkostämma röstberättigade medlemmar kallas till extra kyrkostämma tisdagen den 24 uti innevarande månad kl. 6 e. m. å vanligt ställe, och förekomma dervid följande ärenden :
1) Val af en ordinarie lärare vid Visby folkskola.
Å förslaget äro uppförda: i 1:sta rummet folkskolläraren P. J. Gerden, i 2:dra rummet folkskolläraren M. Lindström, i 3:e rummet folkskolläraren B. Selander.
2) Skolrådets hemställan till stämman att antaga ende sökanden till ordinarie folkskollärarebefattningen vid Hästnäs, folkskolläraren Aug. Rundqvist.
3) Val af en ledamot i skolrådet efter med döden atgångne ledamoten läroverksadjunkten doktor O. Rosman.
4) Kyrkorådets hemställan om anslag till nödiga reparationer å kyrkoherde-, kaplans- och klockareboställena.
5) Konsul G. T. Romelahls anhållan om kyrkostämmans yttrande öfver en af honom tillärnad ansökan oro något offentligt erkännande åt en af hans arbetare.
6) Tvänne ifrågasatta årliga kollekter, en till biblar åt konfirmander, en till stadsmissionen.
Visby den 14 April 1888.
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *