Tjenstledighet och förordnande.

Kongl. majas och rikets Svea Boträtt har, med bifall till häradshöfdingen i Gotlands Norra härad A. L. von Strussenfelts gjorda ansökning om tienstledighet från och med den 6 juni till och med den 17 Juli innevarande år, med undantag af förekommande egodelningsmål, förordnat notarien August Kreuger att under nämnde tid doinareembetet i omförmälda härad förvalta; dock att häradshöfdingen von Strussenfelt eger, att å sjette allmänna sammanträdet under innevarande års lagtima vårting med häradet afkunna utslag eller beslut i de mål, som vid föregående allmänt sammanträde af berörde ting af häradshöfdingen von Strussenfelt blifvit handlagda och i hvilka parterna förständigats att å 6:te allmänna sammanträdet afvfikta utslag eller beslut.
— Kongl. maj:te och rikets Svea hoträtt, har, efter det vice häradshöfdingen Carl Pontus Lagerberg blifvit den 14 i denna månad i nåder utnämnd och förordnad till häradshöfding i Gotlands södra domsaga, förordnat vice häradehöfdingen Carl Ingvar Wåhlin att intilldees häradshöfdingen Lagerberg, efter föregången anmälan hos kongl. hofrätten, i utöfning af häradshöfdinge embetet inträder, domareernbetet i omförmälda domsaga förvalta och der förekommande egodelningsmål handlägga.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Juni 1875
N:r 43.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *