Passagerare-Lista.

Med ångf. Visby från Kalmar den 25 Juni.: Kapt. Forselles; Hrr Wallér, Bachér, Ouchterlony, Welinder, Åberg, J. Ålm, Lund, Gummesson, G. Cederberg, Boman, Persson, Törnstrand, Ede; Fruarne Carlsund, Björkman, Medelius; Frök:ne Liljeblad, Länngren, Anna Nilsson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1875
N:r 51.

Teater.

Nelsonska sällskapet försökte sig i förrgår åter med en folkkomedi, i det att denna gång gafs Dahlgrens ”Vermländingarne”, dock med föga större framgång denna gång, än då ”Jemtländingarne”, sorglig i åminnelse, gafs. Vi hafva en gång förut uttalat såsom vår öfvertygelse, att sällskapet gjorde bäst i att afhålla sig från denna art af dramatisk konst och icke vanställa en för uppfattningen af olika landskaps folklit så vigtig tafla, som en folkkomedi bör anses vara. I denna vår mening blefvo vi i söndags ytterligare styrkte. Hvad drägten beträffar, så måste vi erkänna, att sällskapet denna gång hade bemödat sig bättre derom, än då ”jentländingarne” uppfördes. Man fick denna gång visserligen icke se sandiga klädda i lätta, sommarsvala kostymer under det andra, såsom förhållandet var i ”jemtländingarne”, vore påpelsade med en bastant vinterkostym; men ändock fanns åtskilligt att anmärka i detta afseende. Eriks prydliga drägt och knarrande stöflar i första ”taflan” t. ex. tycktes oss illa stämma öfverens med hans ”ställning i samhället” såsom bonde, och kan icke förklaras deraf att han några är gått i skolan i Karlstad. Att Anders, då han med yxan på axeln kommer från skogen, för åskådaren ter sig i stänkskjorta och hög svart hatt måste äfven verka störande, liksom äfven Jans riddarbenkläder. Äfven Britta var alltför grann; sannt är väl, att hon skall föreställa en rik och högfärdig bonddotter, men lagom i allt är häst. Icke heller Löparnisses drägt var lyckad. Den påminte nämligen mer om en afsigkommen gårdfarihandlande, än om en af dessa egendomliga bonde-originaler, som ännu vandra i Vermlands bergsbygd.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1875
N:r 51.

Folkhögskolan.

Bland 19 lärjungar vid Bie folkhögskola i Södermanland och 45 vid Ullervads i Vestergötland märkas tt förra stället: Nils Oskar Nilsson, Jacksarfve, Rona socken, samt å det senare: Karl Jakobsson, Tibbles i Medehy s:n, August Gardell, Tomasse i Lokrume s:n, Ferdinand Eklund, Nygårds i Fohle s:n och Anshelm Petterson, Ardax i Ekeby s:n. — Vittnar icke detta tillräckligt såväl om behofvet af som intresset för en folkhögskola på Gotland? Huru länge skola då Gotlands söner behöfva söka sig till fastlandets folkhögskolor för att der inhämta de kunskaper, som de nu förgäfves söka hemma?

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1875
N:r 51.

Visby postkontor.

Postinspektoren C. G. A. Ehrenhoff är tjenstledig från 16 Juni till 15 September. Postmästartjensten skötes under tiden af kontorsskrifvaren Magnus Alfred Lövgren och kontorsskrifvartjensten af e. o. kontorsskrifvaren Karl Gustaf Elias Myrsten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1875
N:r 51.

Dödsfall. Alexander Segerdahl

Att herr Alexander Segerdahl lugnt och stilla afled i Visby den 28 Juni 1875, i en ålder af 31 år, 20 dagar; sörjd och saknad af Maka, Moder, Anhöriga och Vänner; varder på detta sätt tillkännagifvet.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1875
N:r 51.

Ur folkens häfder,

2:dra häftet innehåller: Ignaz Loyola af M. Höjer; Polens öde (med ett porträtt af Katarina II) af T. Säve; Kristian den 2:dre (II) af O. A; Halmgången i Nordens forntid af F. Kalkar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1875
N:r 50.