Postångaren Sofia

har idag tidigt på morgonen ånyo gifvit sig ut på en af dessa expeditioner, som hört till de senaste veckornas händelser att anteckna. Afsigten var att söka Kåreholm, men utsigterna för att detta skall lyckas äro icke stora. Enligt telegram från Borgholm vid 12-tiden ansågs postutväxling vid Kåreholm idag omöjlig, der isen låg utom synhåll. Och ifrån stora Karlsöns högt belägna fyrtorn kunde man idag på morgonen icke se öppet vatten vester- eller söderut.
Ljugarns och till och med Faluddens fyrar äro släckta, så att nog finnes det is i hafvet alltid.
Härutanför Visby är emellertid hafvet idag isfritt, med undantag af enstaka drifvande mindre isstycken.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 Mars 1888
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *