Fyrväsendet

på Gotland synes genom länsstyrelsens inskridande komma att få en icke oväsentlig utveckling. Efter hvad vi erfara torde med tämlig grad af viss het kunna antagas, att redan nästa år kommer att byggas åtminstone en af de föreslagna fyrarne på Stenkyrkehuken och St. Karlsö, — kanske också båda två, ifall omständigheterna sådant medgifva.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Oktober 1884
N:r 87.

Om nya fyrars inrättande

å Stenkyrkehuk och Stora Karlsö, så snart ske kan, har länsstyrelsen gjort hemställan hos k. m:t.
Länsstyrelsen anför, bland annat, att den komité, som år 1877 afgifvit utlåtande och förslag rörande anbringandet af nya och förändring af redan befintliga hafs-, kust- och ledfyrar, mistsignalstationer och andra anstalter till sjöfartens främjande, hvilket förslag sedermera läri hufvudsakliga delar kommit till utförande, har bland 37 föreslagna säkerhetsanstalter upptagit dels en ny fyr & Stenkyrkehuk af 16 minuters lysvidd samt dels föreslagit det & Vestergarns utholme varande fyrtornets höjning och förseende med dioptrisk apparat, så att lysvidden blefye 16 minuter.
Lotsstyrelsens berättelse för år 1884 med dertill hörande karta visar, fortsätter länsstyrelsen, ej mindre att farvattnet öster och norr om Gotland är genom åtgärder, af hvilka några vidtagits under nämda år, väl försedt med anstalter af ofvan omförmälda slag, än äfven att i jämförelse med såväl Gotlands ostkust som rikets öfriga kuster ett motsatt förhållande eger rum å vestra kusten af Gotland. Uppenbart är emellertid att inrättande af den föreslagna fyren å Stenkyrkehuk skulle underlätta sjöfarten mellan Visby och huf: vudstaden och således i sin mån bidraga till en lycklig lösning af den på dagordningen stående, för Gotland ytterst vigtiga frågan om åstadkommande af regelbunden ångbåtstrafik vintertiden å nämda farled:
Hvad angår den ifråga satta höjningen af fyrtornet på Vestergarns utholme och förstärkande af fyrens lyskraft, anser länsstyrelsen, att dessa åtgärder visserligen i och för sig skulle vara till gagn för sjöfarten vester om södra delen af Gotland men likväl ingalunda göra till fylles, helst fyren i allt fall skulle för söder ifrån kommande, som framgå i östra delen af farvattnet, bortskymmas af Stora och Lilla Karlsö. I högre grad af behofvet påkalladt skulle efter upplysningar, som från flere håll kommit länsstyrelsen tillhanda, det vara, om en fyr inrättades på vestra udden af Stora Karlsö. En sådan fyr med lysvidd, som nådde inom lysvidden för fyren på Ölands norra udde, skulle vara af väseutligt gagn, bland annat för tillämnad vinterfart mellan Vestervik och Libau.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 September 1884
N:r 74.

Karlsö jagtaktiebolag

hade i fredags afton och i lördags ordnat en lyckad jagt på Stora Karlsö, hvarvid icke mindre än 108 harar fingo bita i gräset, hvarförutom åtskilliga fångades lefvande i garn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Augusti 1884
N:r 69.

Följande tvänne uppsatser

förekomma i årets första häfte af Svenska jägare förbundets nya tidskrift nämligen »Harjagten å Stora Karlsö 1883» och »Några anteckningar om vildafveln på Karlsö».

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 April 1884
N:r 29.

Harjagt å Stora Karlsö.

Åtskilliga ledamöter i Karlsö jagt- och djurskydd: föreningsaktiebolag begåfvo sig 8 dennes på morgonen med ångfartyget »Klintehamn» till Stora Karlsö, der under dagens lopp fångades i garn 9 harar, af hvilka 5 kronor märktes och utsläptes, samt åtskilliga skötos. En afdelning af jägarne fortsatte 10 dennes jagten å den närbelägna Vestergarnsholm, hvarest infångades 60 harar för att å andra orter utplanteras.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 September 1883
N:r 75.

Af förekommen anledning

erinras om, att St. Karlsö, som af Kungl. Maj:t är förklarad för hägnad jaktpark, icke får beträdas utan särskildt tillstånd, hvilket sökes bos herr Wiily Wöhler.
Tillstånd att där idka fiske för husbehof kan erhålvas efter afdensamme lämnadt skriftligt tillstånd.
För Karlsö jakt och djurskyddsförenings A.-B.
WILLY WÖHLER

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Juni 1915
N:r 142

Sjömätningsarbeten vid Gotland.

Under år 1881 har granskning och komplettering af sjömätningskartorna öfver ön fortsatts från Hoburg till Karlsöarne, hvarjämte lodningar till sjös utanför denna kustdel utförts öfver en areal af 100 geografiska qvadratmil.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 December 1881
N:r 104