Tördjagt

äger i dag rum på Stora Karlsö. I jagten deltaga några hit anlända medlemmar af konungens jagtklubb.

Lustresan till Karlsö

i går hade lockat ett 70-tal passagerare. Återkomsten hit skedde först vid 1/2 9-tiden på aftonen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Juli 1892
N:r 106

Från landsbygden.

Sydvestra kusten, 1 Juli.
Hörande de vedermödor, hvilka såsom förut nämts fiskarena i Hablingbo voro utsatta för i onsdags, skrifves ytterligare till Gotlands Allehanda:

I en vådlig belägenhet befunno sig dem som förliden onsdags atton hade gått ut på strömmingsfiske, ty ett häftigt åskväder med storm och störtregn instälde sig vid 10-tiden just då våra fiskare hade »satt» garnen.
Från Hablingbo hade utgått tre båtar med fyra man hvardera, sjövana och duktiga karlar. Den ena båtens besättning från »Nevyork» lyckades efter svåra ansträngningar draga garnen vid ett-tiden på natten, då de satte segel med kurs på Karlsö; men af den hårda pressningen sprang bäten läck på den ena gidan, hvarför de sågo sig nödsakade att vända och styra kurs södernt med det osäkra hoppet att nå land. — I tre timmar seglade desse i sällskap med en brigg och fråga uppstod om att gå ombord å briggen, men som detta också hade sina svårigheter blef det ej något af utan ändtligen vid fyratiden på e.m. nådde de land i Vamlingbo derifrån de genom telefon från Vestlands fingo bud till sina sörjande anhöriga och om skjutsars utsändande att hämta dem och garnen. En skjuts från Halvars och en från Burge ilade genast i väg. (Båten lemnades som spolierad åt Vamlingbostranden som en skänk).
Den andra båten med sin besättning lyckades komma i hamn i Norderhamn å Stora Karlsö, der fyrbetjeningen visade de nödstälda all vänlighet och uppmärksamhet. Den tredje, kunde ej få upp garnen för än på andra dagen eller torsdagen, då de sent på qvällen efter svåra ansträndningar korimo i land vid »Marboda» i Graunvik. — Man tänke sig de hemmavarandes oro och ängslan men äfven deras glädje då de nu alla hemkommo friska och välbehållna till makar och barn, om ock något medtagna af den besvärliga, nervspännsnde och krafcansträngande sjöfärden, hvilken de ej så lätt torde glömma. En båt från Hafdhem är ännu borta när detta skrifves.

Burs, 2 Juli.
Under det svåra stormvädret, som rasade här för några dagar sedan, förlorade tre fiskare alla sina strömmingsgarn. Det är en känbar förlust, emedan de äro i små ekonomiska omständigheter. Tvänne nätter och en dag måste de hålla sig i öppna sjön, hvarför de, då de ändtligen lyckades komma i land, voro rätt medtagna.

En landtbrukare som, fast med ringa medel, vill gå framåt fins på Ljugenäs. Han har nu i sommar köpt sig slåtter- och sfåningsmaskin. Det är ock med nöje man i år ser hans fält, såväl foder- som sädesfälten, stå så vackra som helst och lofva en riklig skörd. Nämde landtbrukare lägger äfven mycket an på ladugårdsskötseln, hvadan han väl tager sina mesta inkomster från korna. Exemplet manar till efterföljd.

Midsommaraftonen voro såväl folk- som småskolans barn ute i det gröna och tumlade om i munter lek. De undfägnades af sina lärare med »nam-nam».

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 Juli 1892
N:r 101

Dr Stolpe

har i dag hitländt och fortsatte omedelbart resan till Stora Karlsön, der gräfningarna af honom och dr Kolmodia komma att fortsättas i syfte att i sommar få hela grottan Stora Förvar tömd.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 Juli 1892
N:r 98

Gräfningarne

på Stora Karlsö komma äfven instundande sommar att fortgå, i huru stor utsträckning är ännu icke bestämdt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Maj 1892
N:r 81

Från landsbygden.

Katthammarsvik, 6 April.
Tvistiga anspråk och sölaktighet. I Dec. 1890 strandade å Salvoren en natt ett om vi ej misstaga oss finskt barkskepp, kommande från Medelhafvet med en last af salt och vin. Fartyget öfvergafs af besättningen — en del inventarier bergades visst och så hölls auktion å fartyg och last. Den senare å fartyget befintliga inropades af tvänne handl. från allra nordligaste pynten af ön för 2 kr. 50 öre. Då lastägarne sedermera skulle begifva sig till sin så billigt förvärfvade egendom, var fartyget försvunnet, sjunket.
Åtta fat vin drefvo samtidigt i land på Fårö, der bergarena, mot ringa betalning godvilligt lemnade dem till ofvannämda köpare af omskrifna last, enär dessa påstodo sig vara rätta ägare.
Juldagen flöto ett par vinfat, fylda, det ena med sherry och det andra med portvin, i land på Östergarnsholme, der de hittades af fyrpersonalen. Strax det blef bekant, kommo köparne af den omtalade lasten och skulle ha dem.
Detta nekades naturligtvis enär de först skulle bevisa sig vara rätta ägare. Dessutom skulle bevisas, att verkligen faten — om de tillhört lasten — vid klubbslaget funnos i fartyget. En agent i Visby ville också vara ägare.
På grund häraf lemnades faten till tullkammaren i Katthammarsvik att behandlas som strandfynd. Då några brädstumpar hittas, hålles auktion på 14 dagar, men först nu i dagarne skall omskrifna fynd säljas.
Ha nu faten tagit skada, att qvantiteter af den ädla drufvan runnit bort, få bergarne lida förlust — en sak, som är orättvis, enl. vårt förmenande. Ty kunna auktionsbelopp för bräder och saker af mindre värde sättas på ränteriet att stå der år och dag, borde, då fråga är om värderikare fynd, samma regel kunna begagnas. Och för rester, som nu vår sjölag ang. strandfynd är, är det besynnerligt att ens någon vill berga, om ??lfälle ges, enär alltid, bergaren, som eisam haft arbete, får minst och kronan mest, som ingenting gjort eller riskerat.

Klinte, 5 April.
Nära att sätta lifvet till voro häromdagen två personer, hvilka i båt skulle öfverföra en del af ett lutsverket tillhörigt trähus från Stora Karlsö till Klintehamn. Då de kommit ett stycke från ön, kantrade nämligen båten och dref ifrån dem, under det att de sjelfva kommo upp på trävirket. Som vinden låg mot storlandet, och träet hade tillräcklig bärkraft, hyste de ändå ej så stora farhågor att ej komma iland, om blott vinden stodoch ej sjön blef för hög. I alla fall var händelsen högst hemsk. Lyckligtvis versnades från Karlsö fyrplats att någon olycka händt, men så långt bort från ön, att de förolyckade blott sågo ut som svarta punkter i fjärran. Fyrvaktaren och fyrbiträdet togo med skyndsamhet en båt och seglade åt de förolyckade till, men hade de så när gått ur sigte, enär det var sent på qvällen. Ändtligen lyckades man framkomma till flotten och berga de bägge våta männen, som, om ej andra vidrigheter tillstött, ätt kunnat frysa ibjälr den kalla natten.
Dagen derpå lära båt och trävirke bergats.

Hararna å St. Karlsö har i stor mängd dött i vinter af köld och svält. Tre fjerdedelar tros ha strukit med.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 April 1892
N:r 56

Till harjagten,

som i dag skall försiggå å Stora Karlsön har ingen jägare från fastlandet hitkommit med dagens lägenheter.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 September 1891
N:r 140

På rikhaltigheten

af de fynd som tillvaratagits å stora Karlsön må som exempel nämnas, att resultatet af årets gräfningar, pågående endast några veckor, upptagit 41 rätt stora lårar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Augusti 1891
N:r 132

Doktor Stolpe

hvilken som bekant en längre tid uppehållit sig å St. Karlsön för gräfningar, afreste härifrån i går öfver Norrköping.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 Augusti 1891
N:r 123