Tördjagt

skulle konungens jagtklubb i dag snställa på Stora Karlsön. Emellertid har ingen främmande jägare hitkommit.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Juli 1891
N:r 112

Spelade grottmenniskorna bräde

spörjer Dagens Nyheter med anl. af Gotl. Allehandas notis om en på St. Karlsön foonen kalkstensflisa indelad i rutor såsom för spel med brickor. Ifall D. N. med »grottmenniskorna» menar grottans äldsta invånare, så måste naturligtvis svaret på frågan utfalla nekande. Såsom af notisen framgick, hittades emellertid espelbordete i det öfversta och således yngsta kulturlagret, hvars klder går så långt tillbaka som ungefär Björköfyndens klder. Man kan häraf sluta sig till hvilken oerhördt hög ålder som de lägre och lägsta kulturlagren i den ifrågavarande grottan representera.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Juli 1891
N:r 111

Märkliga nya Karlsöfynd.

Gräfningarne i Stora Förvar å Karlsö, hvilka under en tid af nära tre veckor verkstälts under ledning af doktorerna Stolpe och Kolmodin gemensamt, och som ännu af den förstnämde fortsättas, utförag hufvudsakligen efter samma plan som de föregående åren — således medelst horisontala afschaktoingar. Hvarje schakt, som är af omkring 3 decimeters mäktighet, kartlägges, hvarigenom fyndens plats eåväl i borisontal som vertikal riktniag anpgifves. Liksom i de förut utgräfda delarne af grottan utgöras kulturlagren hufvudsakligen af kol och aska, och hafva de tillsamman en mäktigbet af omkring 3,5 m. De nu gjorda fynden äro likartade med föregående års; sålunda hafva i tämligen rik mängd anträffats benprylar, krukbitar, knackade flintstycken o. s. v., men äfven ett och annat nytt har kommit i dagen. Sålunda anträffades i öfversta lagret ett schack- eller brädspelsbord och en bricka, Bordet utgöres af en slät kalkstensflisa omkring 4 decimeter i fyrkant, på hvilken man med kol uppritat rutorna, hvilka på hvarje sida af qvadraten äro tolt — således inalles 144. Försök att medelgs fixeringasprit för kolritningar bevara teckningen hafva gjorts och torde kanske lyckas. Brickan är gjord af en hästtand, som planslipats på toggytan och afrundats på sidorna, så att den har en nära halfsfärisk form. I samma lager funva små, flata, ruoda stenar torde kanske hafva varit begagnade som brickor. På samma djup erhölls en trissa af obränd lera med ett hål i midten. Den är af samma form och utseende som de lertrissor, hvilka i mängd hittats på Björkö. Några stenyxor af samma material och på samma djup com den för två år sedan funna hafva äfven anträffats, hvarjämte der äfven fuaonits nålar, en benharpun och en af fågelben förfärdigad hvisselpipa samt ett platt benstycke med två i midten borrade håla träffats.
Af här förut icke funna eller observerade däggdjurslemningar må anföras: ett par bitar af elghorn, kranium af igelkott samt en del af öfverkäken af ett rofdjur — möjligen lo. Ben af får, svin, get, häst och oxe finnas talrikt i synnerhet i Bärbeten af grottans väggar; deras mängd aftager dock i de djupare lagren, der sälbenen äro förherskande. Ben af flera arter fåglar och af fiskar fianas såväl i närheten af grottväggarne som i midten af grottan, der lemningar af härdarne, som utgjorts af flata kalkstensflisor, förekomma.
Af menniskoben bafva anträffats i 2:a schaktet (således på ett djup af 3—6 decimeter) främre delen af ett kranium med en stor del af pannbenen och alla ansigts benen i oskadadt skick, samt öfre delen af ett lårben. I flera af de andra lagren hafva äfven bitar af hufvudskålsben erhållits. — Kraviet visar icke någon så starkt utvecklad ögonbrynsvalk som det förlidet år i bottenlagret funna kraniet hade, utan är af vanlig form och har nästan samma utseende som det kranium, hvilket vid förra årets gräfningar erhölls på ungefär samma djup omedelbart utanför grottans mynning.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 Juli 1891
N:r 110

Från landsbygden.

Fröjel, 1 Juli.
På Karlsö är barndop i dag; mig veterligen har aldrig något sådant försiggått förat på den nakna klippan. Der finnes kyrkogård också, fast icke vederbörligen invigd enligt vår kyrkas ritual och troligen är icke heller någon i den gården begrafven.

Minnesgåfva. Barnen i Fröjel folkskola förärade sin lärarinna, Anna Gottberg, på hennes årsdag 18 Juni en prydlig present, bestående af kaffekanna med gräddsnäcka och ett halft dussin teskedar.

Dödsfall. Såsom af dödsannons i ett föregående nummer synes, afled vid Jakobs i Ejsta sistlidne lördagsafton hemmansägaren Jakob Jakobsson. Han var i lifstiden en af de gammaldags dannemän, om hvilken man med skäl kan säga att han,var en rättrådig man. Honom betroddes flere förtroendeposter, såsom en tid ordförandeskapet i socknens kommunalstämma och fattigvårdsstyrelse samt ledamotskap i kyrko- och skolråd. Sin största förtjenst inlade han kanske; deruti att han helt och hållet på egen bekostnad lät inrätta en småbarnsskola i sitt eget hem, först för egna barn, ty han bade för klar blick att ej kunna se det en lärare i pastorateta folkskola som då räknade 130 till 135 barn, icke kunde tillfredsställande undervisa alla på en gång. Och det dröjde ej särdeles länge förrän distriktets nästan alla småbarn fingo tillträde i den af Jakobsson stiftade och bekostade småskolan, men sedan mot någon obetydlig afgift.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Juli 1891
N:r 101

Lotus

är namnet på en liten heldäckad och med beqväma salonger försedd, 13 ton drägtig ångare, hvilken i går ingick i vår hamn för att kola. Den lilla båten kom från Stockholm och fördes at kapten von Holten samt är af godsägaren Wöhler å Klintebys för 4,500 kronor inköpt från Sundsvall. Meningen lär vara att ångaren skall göra lustturen mellan Klinte och Stora Karlsö och möjligen andra platser på ön.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Juni 1891
N:r 96

Till St. Karlsö

afresa i dagarne arkeologen dr Stolpe och dr Kolmodin för att fortsätta de gräfningar, som der ett par år fortgått med för forskningen om nordens äldsta befolkning så gynsamma resultat.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Juni 1891
N:r 96

Gräfningarna å Stora Karlsö

komma att i sommar fortsättas af dr L. Kolmodin; som för ändamålet erhållit anslag af: 400 kronor.
Vid. midsommartiden väntas den bekante arkeologen dr. Hj. Stolpe hit för att deltaga i utgräfningarna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1891
N:r 82

Följsnde reparationsarbeten

och leveranser för Lotsverkets räkning utbjudas härmed på entreprenad:
Vid Visby lotsplats: taktjärning och golfförstärkning i magasinet samt oljestrykning af signalstången.
Vid Fårösunds norra gatts lotsplats: taktjärning af boningshuset och anskaffning af en signalstång med knula.
Vid Fårösunds södra gatts lotsplats: hvitkalkning af uppassningshuset och sjö märket på Bungeör samt målning m. m. af stången på Skarfgrundet.
Vid Kylejs lotsplats: reparation af stårgmärket på Rute missloper och kumlet på Lörje backe.
Vid Slite lotsplats: tsktjärning och oljemålning samt reparation af upparsningshuset.
Vid Hårviks lotsplats: reparation af boställshueet och utkiken samt affärgning af brunnskaret.
Vid Ronehamns lotsplats: affärgning af stångmärkena vid Ronehamn och Matearfve böd samt kumlen vid Tomteboda och Getaskär.
Vid Klinte lotsplats: affärgning af 2:ne märkestänger.
Vid Gotska Sandöns norra fyrplats: reparation af plankvandringarne.
Vid Stenkyrkehuks fyrplats: oljemålning af fyraltanen m. m., anbringande af en lucka öfver trappuppgången i vaktrummet, oljemålning utvändigt af dörrar, fönster och listverk å bonings- och uthusen, samt iordningsättande af en källa.
Vid Enholmens fyrplats: taktjärning af fyrhuset och förrådsboden samt målning af den senare jämte inhägnaden.
Vid Närs fyrplats: oljemåloing in- och utvändigt af fyrtornet, rifning af bakugnen och insättsing af en jernspis i fyrvaktarens kök, enbringandse af innerpanel i 2:ne kök samt oljemålning af desamma jämte fönsterlufter och en förstugudörr.
Flyttning från Vestergarns Utholme till Närs fyrplats och uppsättning derstädes af en tvätt: och bagarestuga med densammas inredning m. m.
Vid Faluddens fyrplats: oljemålning utvändigt af fyrtornet.
Vid Gotlands södra uddes fyrplats: reparation af boningshuset samt taktjärning af detsamma och uthusen.
Vid Burgsviks fyrplats: målning af öfre fyrhuset jemte tektjärning at fyroch förrådshuset.
Vid Stora Karlsö fyrplats: tapetsering af 2:ne kök, reparation af taket och målning af 2:ne grindar
samt reparationer och kompletteringar af inventarier och anskaffning af konsumtionseffekter till nio större och fem mindre fyrar.
Närmare upplysningar om dessa arbeten och anskaffningarne lemnas all söckendagar emellan kl. 10 f. m. och 2 e. m. å lotskontoret i Visby, der äfven skriftliga anbud särskildt för hvarje arbete och åtföljda af borgen för desammas ordentliga utförande intill den 10:de nästinstundande Maj; gällande i öfrigt för dessa arbeten och anskaffningar Kongl. Maj:ts Nådiga kungörelse af den 10 Maj 1889 angående tillämpning under viss tid af förändrade föreskrifter rörande statens upphandlings- och entreprenadväsende.
Visby i Lotskaptensexpeditionen den 10 April 1891.
A. V. Berggren.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 April 1891
N:r 60

FÖDDA.

En Dotter.
Stora Carlsö den 19 Febr. 1891.
Maria och Lars Laurin.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 Februari 1891
N:r 31

Gräfningarna å Stora Karlsön.

För fortsättning och afslutande i ett sammanhang af dessa för kulturhistorien värdefulla gräfoingarna i grottan Stora Förvar hade hos Antiqvitetsakademien gjorts framställning om ett anslag af 1,850 kronor utöfver de 650 kr. som frikostigt lemnats af en högt uppsatt person.
Enligt hvad Gotl. Allehanda enskildt erfar från Stockholm är akademien under loppet af nästa år sannolikt icke i tillfälle att anvisa mer än ett mindre belopp af hvad som för ändamålet behöfves. Gräfningarna skulle i så fall komma att delas på flere år.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 December 1890
N:r 188