Sorgligt dödsfall.

Under denna rubrik berättade vi i föregående nr, att 17 årige ynglingen Boberg, son till snickaremästaren Boberg härstädes, blifvit gripen af en haj, under det han badade i Anga hamn å ön Java. — Vi hafva blifvit anmodade att, till fullständigande af denna notis, upplysa, att det bref (hvilket blifvit oss flirevisadt), hvari underrättelsen om Olof Bobergs dödsfall meddelades hans sörjande föräldrar, är skrifvet af en norrman, anställd å samma amerikanska skepp som ynglingen Boberg, och att i detta på svårläst svenska skrifna bref först uppgifves att Olof Boberg blifvit i den öfriga besättningens åsyn gripen af en haj, men sedermera att han drunknat, oaktadt hans kamrater genom nedkastande af trossar gjorde allt för hans räddning. — Genom dessa motsägelser i brefvet till Bobergs föräldrar får man sålunda icke något bestämdt begrepp om den unge sjömannens dödssätt. Förväntad skrifvelse från vederbörande i Boston, dit fartyget afgått, skall troligen lemma fullständig upplysning i den sorgliga saken.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Maj 1875
N:r 40.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *