Studentmötet.

Vi hafva blifvit anmodade att omnämna, det styrelsen för det blifvande skandinaviska studentmötet i Upsala (hvilket börjar d. 3 nästk. juni) till hr lektor C. J. Bergman härstädes sändt en lista, å hvilken på Gotland varande f. d. cives academici, och företrädesvis deltagare i föregående studentmöten, samt äfven de, som innevarande vårtermin vid elementarläroverket härstädes aflagt studentexamen, kunna, heldst före d. 23 och sednast d. 26 d:s, anteckna sig till deltagande i mötet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Maj 1875
N:r 40.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *